Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe   (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018r. poz. 2010 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010r. Nr 244, poz.1626 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 362 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 ze zm);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Uwaga

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018r. poz. 2010 ze zm.)
o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Stegna, pracodawca zawiadamia Wójta Gminy Stegna , a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 • w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł‚ przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się
  w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł‚ za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługująca kwota dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się
w terminie  3 miesięcy  od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem :

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład
  w imieniu pracodawcy albo osobą zatrudnioną  u pracodawcy (dokument potwierdzający posiadanie tytułu mistrza w zawodzie, którego pracodawca naucza lub inne dokumenty,
  o których mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania; a także dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu)
  ;
 • kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie
  w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
 • kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył‚ naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia,
 • aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 • kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności
  w przypadku spółek,
 • wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Dofinansowanie wypłacane jest na nr  konta wskazany we wniosku, po otrzymaniu środków Funduszu Pracy.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Stegna

Ul. Gdańska 34

82-103 Stegna

Pok. nr 4

Tel.: 55 247 81 71; 247 81 72 wew. 34