Bank prowadzący obsługę rachunku Urzędu Gminy w Stegnie: 

Bank Spółdzielczy w Stegnie
Nr rachunku: 04 8308 0001 0000 0550 2000 0010


Na wskazany powyżej numer rachunku bankowego należy dokonywać wpłat dotyczącym między innymi:

 • opłaty skarbowej,
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 • opłat za dzierżawę, czynsz, wynajem sal, sprzedaż mieszkań, sprzedaż lokali,
 • opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • podatek od środków transportowych,
 • opłat za umieszczenie w drodze publicznej urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym opłat rocznych,
 • opłaty targowej,
 • opłaty adiacenckiej,
 • opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


Podatki od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatek rolny, podatek leśny należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji podatkowej ustalającej zobowiązanie podatkowe.


Informacje na temat rachunku:

 • dla osób fizycznych 
 • dla osób prawnych

 można uzyskać pod nr tel. 55 2478171 wew. 21


Opłaty za odpady komunalne należy wpłacać WYŁĄCZNIE na indywidualny rachunek bankowy.

Informacje o rachunkach można uzyskać pod nr telefonów: 552478171 wew.13


Wpłaty za mandaty karne wystawiane przez Straż Gminną należy uiszczać:

Na rachunek.: 04 8308 0001 0000 0550 2000 0010


K A S A    C Z Y N N A

Poniedziałek, wtorek, środa 7:00 – 14:30

Czwartek     7:00 – 15:30

Piątek            7:00 – 13:30


Płatności gotówkowe w kasie:

 • opłata skarbowa do 100,00 zł
 • opłata miejscowa

Płatności bezgotówkowe za pomocą karty płatniczej oraz systemu BLIK:

 •  podatek od nieruchomości
 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • podatek od środków transportowych
 • opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych
 • opłata skarbowa
 • opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • inne opłaty