Deklaracja dostępności Strony internetowej Gminy Stegna

Urząd Gminy w Stegnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Gminy Stegna.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-08-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretarz Gminy.
 • E-mail: sekretarz@stegna.pl
 • Telefon: 552478171

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Stegna
 • Adres: Urząd Gminy w Stegnie
  82-103 Stegna
  ul.Gdańska 34
 • E-mail: gmina@stegna.pl
 • Telefon: 552478171

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Stegna w budynku przy ulicy Gdańskiej 34 posiada następujące udogodnienia architektoniczne do obsługi osób mających problemy w przemieszczaniu  się,  w tym również dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim:

1. przed wejściem zainstalowano dzwonek przywołujący pomoc dla osób mających problemy z wejściem do środka budynku,

2. miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na parkingu przy urzędzie gminy.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia


 

   
Inne informacje i oświadczenia

W celu udostępnienia informacji dla osób z wadą wzroku strona internetowa Gminy Stegna przygotowana jest z możliwością przełączenia na odbiór w szacie kolorystycznej o podwyższonym kontraście, z możliwością zmiany rozmiaru czcionki.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824) osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z następujących form pomocy podczas załatwienia spraw w naszym urzędzie:

Może skorzystać z pomocy osoby przybranej czyli osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienie swojej sprawy. Warunek – osoba ta musi  mieć  co najmniej 16 lat.
   
Może skontaktować się z Urzędem poprzez:

- wysłanie e-maila pod adres: gmina@stegna.pl
- przesłanie faksu pod nr 55 247 8395
- pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Stegna, ul. Gdańska 34,82-103 Stegna
- poprzez elektroniczną platformę administracji publicznej www.epuap.gov.pl