Stawka podatku rolnego w 2024 roku 

- dla gruntów (użytki rolne ) stanowiących gospodarstwo rolne (powyżej 1ha) – 224,0750 zł /od 1ha przeliczeniowego gruntów

- dla gruntów (użytki rolne ) niestanowiących gospodarstwo rolne (poniżej 1ha) – 448,1500 zł/od 1 ha fizycznegoPodatek rolny

 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 .

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 oraz z 2023 r. poz. 1450) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt.


Stawka podatku rolnego w 2024 roku 

- dla gruntów (użytki rolne ) stanowiących gospodarstwo rolne (powyżej 1ha) – 224,0750 zł /od 1ha przeliczeniowego gruntów

- dla gruntów (użytki rolne ) niestanowiących gospodarstwo rolne (poniżej 1ha) – 448,1500 zł/od 1 ha fizycznegoPrzedmiot opodatkowania:
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.

Obowiązek podatkowy:
Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć do właściwego organu podatkowego, informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego (sprzedaż, zakup, dzierżawa ), sporządzone na formularzach wg obowiązującego wzoru, tj.IR-1  wraz z załącznikami ZIR-1 ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3.
Osoby prawne są zobowiązane składać corocznie do 15 stycznia deklarację DR-1  wraz z załącznikami ZDR-1, ZDR-2 właściwemu organowi podatkowemu, oraz z w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego (sprzedaż, zakup, dzierżawa). Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR LVIII/507/2023 RADY GMINY STEGNA Z dnia 30 października 2023

w sprawie ustalenia wysokości stawek od nieruchomości

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także informować Urząd Gminy o zaistnieniu zmian w terminie 14 dni od ich powstania na formularzach wg ustalonego wzoru, tj. IN-1 wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według obowiązującego wzoru DN-1 wraz z załącznikami ZDN-1, ZDN-2.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, odpowiednio skorygować deklaracje.

Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, przy czym pierwsza rata płatna jest w terminie do 31 stycznia, a następne do dnia 15 każdego miesiąca. 

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.


Podstawa opodatkowania:
 – dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa.
 – powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni  użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się,
 – dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2 % ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,
 – dla gruntów – powierzchnia tych gruntów

Objaśnienia pojęć:
budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
budowla– obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek o czym podatnik (osoba fizyczna) zostanie poinformowany w decyzji wydanej przez Wójta Gminy Stegna.


Podatek od środków transportowych


UCHWAŁA NR XXXVI/302/2017 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 listopada 2017 r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych


Przedmiot opodatkowania:
–  samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
–  ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
– przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton.
Uwaga!! Obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 

Obowiązek podatkowy:
Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego lub  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na formularzach według obowiązującego wzoru, tj.DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A.
Obliczony w deklaracji podatek rolny  należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 lutego i 15 września.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym środek transportowy został nabyty.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono. Podatek ten rozliczany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy w których pojazd stanowił własność podatnika. Nie ma znaczenia, w którym dniu miesiąca został zbyty pojazd. Za każdym razem zapłacić należy za cały miesiąc.


 Podatek leśny


Podstawa opodatkowania:

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku
Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów  wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %.

Obowiązek podatkowy:
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informację o lasach, sporządzone na formularzach według obowiązującego wzoru tj. IL-1 wraz z załącznikamiZIL-1, ZIL-2, ZIL-3.

Informacje składa się organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego.

Osoby prawne są zobowiązane składać corocznie do 15 stycznia każdego roku podatkowego deklarację sporządzoną na formularzach wg obowiązującego wzoru, tj. DL-1 wraz z załącznikami ZDL-1, ZDL-2właściwemu organowi podatkowemu, oraz z w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistnienia zmian stanu faktycznego.  Obliczony w deklaracji podatek leśny należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego  w terminie do  dnia 15 każdego miesiąca.