Referat Inwestycji i Rozwoju

Kierownik referatu Małgorzata Hordyńska

e-mail: malgorzata.hordynska@stegna.pl

 • przygotowanie oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty, dostawy i usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;
 • monitorowanie i pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych wspierających realizacje inwestycji oraz rozwoju Gminy;
 • rozliczanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych i przy udziale środków zewnętrznych;
 • monitorowanie i pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych wspierających realizacje inwestycji oraz rozwoju Gminy;
 • udzielanie pomocy referatom i jednostkom organizacyjnym oraz pomocniczym Gminy przy przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł pozabudżetowych;
 • rozliczanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych i przy udziale środków zewnętrznych;
 • prowadzenie zadań inwestycyjnych w zakresie przygotowania i rozliczenia finansowego;
 • nadzorowanie realizacji inwestycji oraz koordynacja działania wykonawców z nadzorem inwestorskim, projektantem oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie budowlanym;
 • ustalanie i pozyskiwanie podstawowych założeń i warunków technicznych do projektowania;
 • wykonywanie czynności związanych ze zlecaniem i zawieraniem umów w zakresie przydzielonych do prowadzenia zadań inwestycyjnych;
 • opracowywanie materiałów niezbędnych do przygotowania postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty, dostawy i usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz udział w procedurze udzielania zamówień publicznych;
 • analizowanie niezbędnych dokumentów techniczno-rozliczeniowych i sprawdzanie ich zgodności z warunkami podpisanych umów;
 • współudział w przygotowaniu wniosków do instytucji i organizacji zewnętrznych o dofinansowanie, kredytowanie inwestycji gminnych;
 • odbiory inwestycji gminnych wraz z weryfikacją obmiarów;
 • ocena potrzeb w zakresie zadań inwestycyjnych oraz ustalenie kierunków i sposobów realizacji;
 • udział w opracowaniu dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy;
 • nadzór nad stanem technicznym sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, referatami urzędu przy opracowywaniu materiałów promocyjnych gminy;
 • współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, grupami lokalnymi w zakresie promocji gminy;
 • prowadzenie strony internetowej gminy;
 • przekazywanie informacji do zewnętrznych serwisów internetowych;
 • organizacja w imprez kulturalnych Gminy Stegna;
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych gminy oraz nadzór nad ich właściwym wykonaniem.


Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Kierownik referatu Krzysztof Wojciuch

e-mail: krzysztof.wojciuch@stegna.pl

Zakres działania

 • gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i zarząd;
 • ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich;
 • prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem wyceny nieruchomości;
 • nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy;
 • komunalizacja gruntów;
 • prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych;
 • tworzenie zasobów gruntów komunalnych;
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjologicznych oraz numeracji nieruchomości;
 • prowadzenie spraw dotyczących opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury i podziałów działek;
 • prowadzenie spraw dotyczących rozgraniczeń podziałów i scaleń nieruchomości;
 • wywłaszczanie nieruchomości;
 • wydawanie oświadczeń o wykreśleniu z ksiąg wieczystych zobowiązań i wierzytelności;
 • przygotowywanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu;
 • organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne;
 • prowadzenie i załatwianie spraw wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Referat ds. Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska


Kierownik referatu Ewa Suchewicz

e-mail: ewa.suchewicz@stegna.pl


Zakres działania

 • zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • wydawania zezwoleń dla przedsiębiorców w zakresie odbioru i utylizacji odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych,
 • egzekwowania od przedsiębiorców terminowego przekazywania wykazów zawartych umów na wywóz nieczystości od przedsiębiorców prowadzących taką działalność na terenie Gminy,
 • prowadzenia ewidencji: właścicieli gospodarstw domowych zobowiązanych do wywozu nieczystości, przedsiębiorców odbierających odpady komunalne, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni
 • prowadzenia rejestru działalności regulowanej
 • inicjowania i ułatwiania tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • postępowania w zakresie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości i wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew.
 • Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy
 • Nadzór nad stanem technicznym dróg gminnych i mostów.
 • Prowadzenie ewidencji przystanków autobusowych
 • Prowadzenie postępowań w sprawie:
  1. wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
  2. wydawanie decyzji na lokalizację przyłączy
  3. wydawanie decyzji na ustanowienie zjazdów z dróg gminnych
 • Koordynacja systemu komunikacyjnego w gminie
 • Naliczanie opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego
 • Uzgodnienia dotyczące ustawiania reklam i tablic informacyjnych w pasie drogowym
 • Nadzór nad utrzymaniem i stanem technicznym urządzeń melioracyjnych
 • Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w gminie, a w szczególności na: terenach komunalnych, plażach, przystankach, placach, parkach itp.
 • Podejmowanie działań w celu likwidacji dzikich wysypisk śmieci
 • Wyposażanie terenów publicznych w szalety i infrastrukturę techniczną tj. kosze, ławki
 • Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg i chodników
 • Koordynacja spraw związanych z oświetleniem przestrzeni publicznej
 • Nadzór nad wykonywaniem nieodpłatnej pracy na cele publiczne
 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Funduszu Sołeckiego
 • Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Referat Społeczno-Organizacyjny

Kierownik  Marzena Jaroszewska

email: marzena.jaroszewska@stegna.pl


Zakres działania

 • Obsługa kancelaryjna Urzędu Gminy,
 • potwierdzanie wniosków o wydanie profilu zaufanego,
 • przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmianę wpisu, zawieszenie wykonywania działalności, wznowienie wykonywania działalności, zaprzestanie wykonywania działalności,
 • wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu do ewidencji podmiotów gospodarczych oraz wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji, decyzji o zmianach wpisu,
 • prowadzenie biura Rady Gminy,
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych,
 • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych,
 • organizacja wyborów do organów państwowych i samorządowych oraz referendów,
 • przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska,
 • komunikacja w gminie,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis do niepublicznych placówek oświatowych,
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej oraz osób niepełnosprawnych w gminie,
 • przyjmowanie wniosków o wypłatę stypendiów naukowych i nagród sportowych,
 • organizacja przewozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,
 • przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych,
 • prowadzenie archiwum zakładowego prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 • prowadzenie spraw płacowych Urzędu, wypłat diet radnym, wypłat stypendium, umów zleceń i innych,
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z tytułu wynagrodzeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym, w tym sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących PFRON,
 • prowadzenie spraw dotyczących grupowego ubezpieczenia pracowników PZU,
 • prowadzenie spraw dotyczących ZFŚS,
 • prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień,
 • prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 • nadzór merytoryczny w zakresie dokonywania zakupów i zlecenia usług na potrzeby urzędu.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych


Kierownik referatu Renata Staroń

e-mail renata.staron@stegna.pl


Zakres działania

 • Prowadzenie całości dokumentacji związanej z wymiarem zobowiązań pieniężnych od podatników podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.
 • Wymiar zobowiązań pieniężnych dla podatników podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.
 • Rozpatrywanie podań i wniosków z zakresu podatków i opłat lokalnych, oraz przekazywanie odwołań od decyzji podatkowych do Organu wyższej instancji.
 • Całościowe prowadzenie kart gospodarstw i kart nieruchomości na podstawie zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
 • Planowanie i sporządzanie sprawozdań oraz innych informacji z zakresu podatków.
 • Przedstawianie kwartalnych analiz realizacji podatków i opłat lokalnych.
 • Prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów zobowiązań pieniężnych.
 • Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu, o wielkości gospodarstwa i o figurowaniu lub niefigurowaniu w bazie podatkowej. 10.Udzielanie zwolnień i ulg w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów, oraz ulgi inwestycyjnej.
 • Prowadzenie całości dokumentacji, przygotowywanie decyzji o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty w stosunku do osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 • Przekazywanie do Skarbnika Gminy miesięcznych zestawień przypisów i odpisów podatków i opłat, sporządzanie kwartalnych zestawień skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności.
 • Badanie zgodności ze stanem faktycznym danych wykazywanych w deklaracjach i informacjach podatkowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie podatków i opłat lokalnych.
 • Prowadzenie w księgach rachunkowych dzienników prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.
 • Sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników i inkasentów.
 • Terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia i tytuły wykonawcze.
 • Dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości.
 • Prowadzenie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów.
 • Współdziałanie z Urzędami Skarbowymi i innymi organami w zakresie ściągalności podatkowej.
 • Sporządzanie na koniec każdego kwartału wykazu odsetek należnych a niewpłaconych należności przypisanych na ostatni dzień każdego kwartału.
 • Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych.
 • Przygotowywanie pism i decyzji w sprawach wynikających z działań egzekucyjnych.
 • Dokonywanie analizy realizacji egzekucji i przedstawienie informacji oraz wniosków z jej wyników.
 • Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem należności objętych postępowaniem egzekucyjnym.
 • Współdziałanie z Urzędami Skarbowymi i innymi organami w zakresie ściągalności podatkowej.
 • Prowadzenie kart ewidencji podatku od środków transportowych osób prawnych i fizycznych dla pojazdów mechanicznych.
 • Stała aktualizacja kart ewidencyjnych podatku od środków transportowych poprzez uzgadnianie z Wydziałem Komunikacji Starostwa Powiatowego.
 • Księgowanie podatku od środków transportowych właścicieli pojazdów, wystawianie upomnień dla zalegających oraz prowadzenie egzekucji administracyjnych w tym zakresie.

Referat Budżetowo-Księgowy


Kierownik referatu Monika Twardowska

e-mail monika.twardowska@stegna.pl


Zakres działania

 • przygotowywanie projektu budżetu gminy na podstawie opracowanych przez referaty Urzędu i jednostki organizacyjne gminy szacunków dochodów i wydatków budżetowych,
 • sporządzanie planu wykonawczego dochodów i budżetu,
 • opracowywanie planów finansowych zadań zleconych gminie,
 • współdziałanie z jednostkami, dokonywanie przelewów środków na realizację zadań oraz ich rozliczanie,
 • sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z ustawowymi terminami,
 • kontrola formalno-rachunkowa sprawozdań sporządzanych przez jednostki organizacyjne gminy,
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących zmian w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej,
 • sporządzanie analiz dotyczących realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 • rozliczenia dotacji celowych otrzymanych od dysponentów budżetu państwa,
 • obsługa rachunku bankowego budżetu gminy i rachunków pomocniczych, współpraca z bankiem w zakresie zarządzania wolnymi środkami,
 • obsługa kredytów, pożyczek gminnych i innych zobowiązań finansowych (obligacje),
 • przygotowywanie analiz i materiałów niezbędnych do uzyskania kredytów, pożyczek i dotacji między innymi ze środków Unii Europejskiej,
 • prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
 • prowadzenie obsługi kasy zapomogowo-pożyczkowej,
 • prowadzenie ewidencji gwarancji bankowych,
 • prowadzenie rachunkowości analitycznej strony dochodowej i wydatkowej budżetu gminy,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami,
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych gminy (środki trwałe, inwestycje, wartości niematerialne i prawne),
 • prowadzenie ewidencji zakupu w zakresie odliczeń podatku naliczonego VAT, sporządzanie deklaracji jednostkowej Urzędu i zbiorczej Gminy, prowadzenie wszelkich spraw z urzędem skarbowym w zakresie rozliczeń VAT;

Sprawy Obronne, Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe


Podinspektor Piotr Kopyciński

e-mail: bezpieczenstwo@stegna.pl


Zakres działania

 • sprawy z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
 • opracowanie i utrzymanie w ciągłej aktualizacji dokumentacji dla prowadzenia akcji kurierskiej,
 • ustalanie zadań w zakresie ochrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym
 • i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie gminy oraz koordynacja tych zadań,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z Policją, Państwową Strażą Pożarną w zakresie niezbędnych do realizacji zadań ochrony ludności,
 • przyjmowanie zgłoszeń związanych z organizacją zgromadzeń na terenie gminy,
 • przyjmowanie wniosków o wydawanie pozwoleń na imprezy masowe,
 • sprawy związane z bezpieczeństwem.

Urząd Stanu Cywilnego


Kierownik USC Monika Krycia

e-mail monika.krycia@stegna.pl


Zakres działania

 • Rejestracja aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu i ich zmiany.
 • Unieważnianie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnianie aktu stanu cywilnego.
 • Wpisywanie akt stanu cywilnego sporządzonych za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego.
 • Uznawanie orzeczeń sądów w obcych państw o rozwodzie, separacji albo unieważnieniu małżeństwa.
 • Zmiana imion i nazwisk.
 • Nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.
 • Wydawanie zaświadczeń o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicą.
 • Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego.
 • Przyjmowanie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Ewidencja Ludności Dowody Osobiste


Z-ca kierownika USC Agnieszka Salczyńska

e-mail: agnieszka.salczynska@stegna.pl


Zakres działania

 • prowadzenie ewidencji ludności w formie rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,   
 • rejestracja w rejestrze PESEL danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na terenie Gminy Stegna, którym nadano numer PESEL,   
 • usuwanie niezgodności w danych zawartych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców,   
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów,
 • przyjmowanie zgłoszeń zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego i zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego oraz zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego lub czasowego pobytu za granicą,   
 • udostępnianie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,   
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o zameldowanie i wymeldowanie oraz w sprawach o usunięcie z ewidencji ludności zapisu o zameldowaniu lub zapisu o wymeldowaniu w trybie administracyjnym, 
 • prowadzenie rejestru wyborców,   
 • sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców,

            wzory formularzy do pobrania


Straż Gminna


Komendant Sylwester Rutkowski

e-mail: sg@stegna.pl


Zakres działania

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy

Pełnomocnik ds. Ochrony informacji niejawnej

Pełnomocnik Aleksandra Makowska


e-mail: aleksandra.makowska@stegna.pl


Zakres działania

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony fizycznej,
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 • okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • prowadzenie Kancelarii Materiałów Niejawnych.

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych


Kierownik Ewa Suchewicz

e-mail: ewa.suchewicz@stegna.pl


Zakres działania:

 • opracowywanie projektów rocznych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Gminy.
 • realizacja i koordynowanie działań wynikających z przyjętego programu.
 • nadzór nad działalnością punktu konsultacyjnego oraz świetlicy terapeutycznej z siłownią.
 • współdziałanie ze szkołami oraz stowarzyszeniami w przedmiocie profilaktyki uzależnień.
 • motywowanie osób podejrzanych o uzależnienie alkoholowe do podjęcia leczenia odwykowego, współdziałania w tym zakresie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją oraz Poradnią Odwykową.
 • obsługa posiedzeń Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • prowadzenie postępowań w sprawie kierowania osób na leczenie odwykowe.
 • współdziałanie z Policją w zakresie przestrzegania przez sprzedawców napojów alkoholowych zasad sprzedaży -przeprowadzanie stosownych kontroli.
 • Wspieranie i stwarzanie warunków oraz podejmowanie działań organizatorskich w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku współdziałanie w tym zakresie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej.
 • Prowadzenie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Stanowisko ds. Ochrony p. poż i ochrony zwierząt

Inspektor

e-mail :gmina@stegna.pl