URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna


  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
21 lutego
środa Kalendarz

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STEGNA o rozpoczęciu konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Gminy w Stegnie w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na 2024 rok

Konsultacje ws. projektu ,„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzạt na terenie Gminy Stegna na 2024 rok"
Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.Dz. U. z 2023, poz. 1580) Wójt Gminy Stegna zaprasza organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy Stegna, do wzięcia udziału w konsultacjach ws. projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na 2024 rok".Konsultacje odbywać się będą od 12.02.2024r. do 29.02.2024 r.

Wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załạcznik nr 1
do niniejszego ogłoszenia, w następujący sposób:
- przesłać elektronicznie na adres e-mail: gmina@stegna.pl, lub
- przesłać za pomocą operatora pocztowego, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres Urząd Gminy w Stegnie , ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.02.2024r.Treść Projektu do pobrania poniżej.