Zaproszenie

do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie poradni podstawowej opieki zdrowotnej


1. Gmina Stegna zaprasza podmioty medyczne świadczące usługi medyczne na podstawie umów zawartych z NFZ do składania ofert na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. uż. 152,90 m², położonego w Drewnicy przy ul. Wiślanej 25 na działce nr 337/1 wraz z geodezyjnie niewyodrębnioną częścią działki nr 337/1 o pow. 150 m² z przeznaczeniem na prowadzenie poradni podstawowej opieki zdrowotnej oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych.

2. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres trzech miesięcy, który zostanie przedłużony o kolejne 60 miesięcy w przypadku uruchomienia pełnego zakresu oferowanych świadczeń medycznych.

3. W ofercie należy wskazać:

 • Zakres świadczonych usług , które oferent planuje świadczyć w dzierżawionym lokalu (zakres musi zawierać poradnie podstawowej opieki zdrowotnej oraz proponowane przez oferenta dodatkowe poradnie specjalistyczne, w których świadczone będą usługi medyczne na podstawie umów z NFZ),
 • Planowane dni i godziny otwarcia poszczególnych poradni dla pacjentów objętych świadczeniami finansowanymi przez NFZ.

4. Wskazane wyżej podpunkty 1) -2) stanowić będą dla Wójta Gminy Stegna kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Ponadto w celach informacyjnych oferent w ofercie powinien przedstawić m.in.

- doświadczenie w świadczeniu usług medycznych,

- ilość lekarzy i pielęgniarek oraz ich specjalizacje, którzy świadczyć będą usługi medyczne w dzierżawionym lokalu.

6. Pisemną ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 19.07.2024 r. do godziny 14: 00

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera na adres :

Urząd Gminy w Stegnie ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna (sekretariat) lub poczty elektronicznej na adres: gmina@stegna.pl.

7. Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę oferenta,

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- informacje wskazane wyżej w pkt 3 i 5.

8. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę jej sporządzenia.

9. Niniejsze zaproszenie nie stanowi zobowiązania Gminy Stegna do zawarcia umowy dzierżawy.

10. Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Stegna z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty na zaproszenie. Gmina Stegna zastrzega sobie prawo unieważnienia wyboru oferenta bez podania przyczyn.

11. Niniejsze zaproszenie nie stanowi ofert w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również ogłoszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

12. Gmina Stegna zastrzega sobie przeprowadzenie dodatkowych negocjacji z podmiotami, które złożyły ofertę.

13. Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie do 7 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty.

Osoba do kontaktu:

Klaudia Całkiewicz tel. 55 247 81 72 wew. 22 e-mail: klaudia.calkiewicz@stegna.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pub. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stegna (adres: ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, telefon kontaktowy (55) 247 81 71).
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 • .

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.Załączniki: