URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
20 maja
piątek Kalendarz

Obowiązek segregacji odpadów we wszystkich obiektach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą ( obiekty gastronomiczne, usługowe, wynajem pokoi, ośrodki wczasowe itp.) mają obowiązek segregacji odpadów w obiektach i lokalach udostępnianych dla klientów na podstawowe frakcje tj. plastik, szkło, papier i odpady zmieszane ( oraz bioodpady pochodzenia roślinnego o ile są wytwarzane).

Odbiór odpadów segregowanych musi być zawarty w umowie między przedsiębiorcą a firmą odbierającą odpady oraz w fakturach potwierdzających ich odbiór.

Wójt Gminy Stegna na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kontroluje:

1) posiadanie umów, o których mowa powyżej

2) zgodność postanowień umów, o których mowa powyżej z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Stegna oraz ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

3) dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w powyżej lub inny sposób udokumentowania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b cyt. ustawy.

W związku z powyższym każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do sprawdzenia zapisów ww. umów i dostosowania jej zapisów do wymogów ustawowych oraz posiadania dowodów opłat za wywóz odpadów zmieszanych, segregowanych oraz ścieków.

W przypadku kontroli i stwierdzenia nieprawidłowości grożą konsekwencje i kary zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.