URZĄD GMINY W STEGNIE  

ul. Gdańska 34, 82 - 103 STEGNA, tel.: (55) 247 81 71 / 247 81 72, fax: (55) 247 83 95

Odkryj Gminę Stegna

  • Należy do jednych z najpiękniejszych i najbardziej interesujących gmin Mierzei Wiślanej. Otoczona wodami Wisły, Szkarpawy i Morza Bałtyckiego jest jakoby wyspą.
20 maja
piątek Kalendarz

Kontrole prawidłowej segregacji odpadów.
Pracownicy firmy odbierający odpady komunalne od mieszkańców gminy Stegna będą weryfikować poprawność segregacji odpadów ze szczególnym uwzględnieniem zawartości pojemników na odpady zmieszane, w których nie może znajdować się więcej niż 5 szt. odpadów, które powinny być wysegregowane ( np. puszek, opakowań plastikowych, butelek itp.)

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nie dopełnił obowiązku segregacji, firma powiadomi o tym fakcie Wójta Gminy Stegna, który naliczy opłatę podwyższoną dla:

  • Domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 4-krotności opłaty rocznej ( 191 zł)tj.764 zł.
  • Dla pozostałych nieruchomości objętych systemem 3-krotność opłaty miesięcznej.

Ważne dla mieszkańców informacje w ww. zakresie znajdują się w:

  • Uchwale nr XXX/284/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Stegna w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Uchwale nr XXX/283/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna.