Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego

Odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, bez względu na miejsce sporządzania i przechowywania aktu.

Odpis aktu stanu cywilnego może uzyskać:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
 • sąd,
 • prokurator,
 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
 • osoby, które wykażą interes prawny,
 • organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek (formularz do pobrania)
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, jeśli jest należna.
 • w przypadku ubiegania się o wydanie odpisu przez osobę powołującą się posiadanie interesu prawnego w jego uzyskaniu, należy załączyć dokument potwierdzający istnienie tego interesu.

Miejsce złożenia dokumentów

Obecnie wniosek można złożyć w następującej formie:

1) bezpośrednio w urzędzie

2) drogą korespondencyjną, przesyłając na adres: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna,

3) za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Odpis aktu stanu cywilnego może zostać wydany na wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie e-PUAP za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP .

Istnieje również możliwość skorzystania z usługi wnioskowania online o odpis aktu stanu cywilnego. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych, a następnie automatycznie przesyłany na elektroniczną skrzynkę wnioskodawcy ePUAP.

Automatyczne wydanie aktu stanu cywilnego jest możliwe przy spełnieniu następujących warunków:

 • odpis aktu, o który wnioskujesz, musi dotyczyć Ciebie, Twoich dzieci, małżonka, rodziców,
 • w trakcie wypełniania wniosku system musi potwierdzić, że akt jest w elektronicznym rejestrze stanu cywilnego,
 • we wniosku należy wybrać odbiór aktu na skrzynkę Gov (ePUAP) oraz dokonać płatności online.

Tak uzyskany odpis będzie miał moc prawną tylko w wersji elektronicznej. Odpis będzie zawierał podpis kwalifikowany potwierdzający jego autentyczność.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu.

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • odpis skrócony - 22 zł
 • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł
 • odpis zupełny - 33 zł
 • pełnomocnictwo - 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej np. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

Opłatę należy uiszczać w kasie urzędu (opłata kartą) lub na rachunek Gminy Stegna nr:

04 8308 0001 0000 0550 2000 0010

W tytule przelewu należy podać rodzaj dokumentu, za który została uiszczona opłata skarbowa oraz kogo ten dokument dotyczy.

WAŻNE:

Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje szereg zwolnień i wyłączeń z tej opłaty ze względu na rodzaje spraw, w których dokumenty mają zostać wykorzystane. We wniosku należy wskazać cel wydania dokumentu, jeśli dokument ma być zwolniony z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Odpis aktu stanu cywilnego wydawany jest:

 • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli wniosek składa się do urzędu stanu cywilnego, w którym akt jest przechowywany w formie papierowej,
 • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku - jeśli wniosek składa się do urzędu stanu cywilnego, w którym akt nie jest przechowywany w formie papierowej.

Podstawa prawna

ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną