Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły 50 lat

w jednym związku małżeńskim.

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od dnia 1 listopada roku poprzedzającego.

Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:

-dowód osobisty osoby zgłaszającej

-zgłoszenie jubileuszu

Czynność nie podlega opłacie.

Czas załatwienia sprawy:

Wręczenie medali następuje w terminie do 180 dni od dnia nadania medali przez Prezydenta RP.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U.2020.138 t.j.)
  • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U.2004.277.2743 ze zm.)