Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Prośba o wypełnienie ankiety na cele opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

Gmina Stegna przystąpiła do opracowania dokumentu pn.:

"Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stegna”. 

 

Ustawa Prawo energetyczne zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na ich obszarze. Zgodnie z art. 19 ww. ustawy, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany dalej „projektem założeń”. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy na okres co najmniej 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Projekt założeń określa:

-        ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

-        przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

-        możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

-        możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;

-        zakres współpracy z innymi gminami.

Poprzez aktywność w sektorze energetycznym, zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju, jednostki samorządu terytorialnego wpływają na poprawę jakości życia lokalnej społeczności, jak również poprawę atrakcyjności terenów dla rozwoju gospodarczego, w tym usług i turystyki.

W związku z powyższym w celu rzetelnego opracowania dokumentu zwracamy się do wszystkich mieszkańców gminy z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeb cieplnych budynków na terenie Gminy Stegna, która zamieszczona jest pod następujących adresem internetowym:

 

https://goo.gl/forms/w8sL5ytGNX6sE7yg2

 

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Pozyskane dane zostaną wykorzystane przy opracowaniu przedmiotowego dokumentu.

 

Z góry dziękujemy wszystkim mieszkańcom za współpracę.

Liczba wyświetleń: 260