Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. „ Gmina Stegna – Rozwój Usług Społecznych” Drukuj Stworz PDF

Nasza gmina jako czÅ‚onek ZwiÄ…zku  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 17 lutego 2017r.  podpisaÅ‚a umowÄ™ na realizacjÄ™ projektu pn. „ Gmina Stegna – Rozwój UsÅ‚ug SpoÅ‚ecznych” w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) wspóÅ‚finansowanego z Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja DziaÅ‚ania 6.2 UsÅ‚ugi spoÅ‚eczne, PoddziaÅ‚ania 6.2.1 Rozwój UsÅ‚ug SpoÅ‚ecznych,

Celem ogólnym  przedsiÄ™wziÄ™cia jest podnoszenie poziomu aktywnoÅ›ci spoÅ‚ecznej i zawodowej poprzez ukierunkowanie wsparcia na aktywizacjÄ™ spoÅ‚eczno-zawodowÄ… osób i rodzin dotkniÄ™tych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem spoÅ‚ecznym, usÅ‚ugi spoÅ‚eczne i tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii spoÅ‚ecznej.

Projekt bÄ™dzie realizowany w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem PrzyjacióÅ‚ NiepeÅ‚nosprawnych  „DAR” oraz Gminnym OÅ›rodkiem Pomocy SpoÅ‚ecznej. Nad prawidÅ‚owÄ… realizacjÄ… projektu bÄ™dzie czuwać Lider tj. Gmina Stegna, szczegóÅ‚owe informacje znajduje siÄ™ poniżej.

 

Całkowita wartość projektu: 195 952,50 zł
Kwota dofinansowania ze Å›rodków UE: 166 559,62 zÅ‚
Wkład własny: 29 392,88 zł

 

ROZPOCZYNAMY NABÓR UCZESTNIKÓW-REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciÄ…gÅ‚y.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie muszÄ… speÅ‚niać  nastÄ™pujÄ…ce kryteria:

Osoby niesamodzielne tj niepełnosprawne i starsze zamieszkujące na terenie Gminy Stegna, wymagające opieki osoby drugiej.

 

Rekrutacja prowadzona jest w Gminnym OÅ›rodku Pomocy SpoÅ‚ecznej w Stegnie przy ul. Wojska Polskiego 12,  82-103 Stegna, tel.55 2478286

 Druki rekrutacyjne do pobrania sÄ… w biurze GOPS w Stegnie lub biurze projektu Stowarzyszeniu PrzyjacióÅ‚ NiepeÅ‚nosprawnych DAR  ul. GdaÅ„ska 38  Jantar,   82-103 Stegna,    tel. 55 247 8973  email: dar@cdi.pl  lub poniżej.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie muszÄ… wypeÅ‚nić  i dostarczyć nastÄ™pujÄ…ce dokumenty: formularz rekrutacyjny,  oÅ›wiadczenie o speÅ‚nieniu kryteriów,  dwa oÅ›wiadczenia  o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisany regulamin projektu. Dodatkowo należy zaÅ‚Ä…czyć  kopiÄ™ orzeczenia o stopniu niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci.

 

Do pobrania:

  1. Regulamin projektu
  2. Formularz rekrutacyjny
  3. OÅ›wiadczenie o speÅ‚nieniu kryteriów
  4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zał.3
  5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zał.4

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

„Gmina Stegna – Rozwój UsÅ‚ug SpoÅ‚ecznych”

Projekt  pn. „ Gmina Stegna – Rozwój UsÅ‚ug SpoÅ‚ecznych” bÄ™dzie realizowany w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) wspóÅ‚finansowanego z Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja DziaÅ‚ania 6.2 UsÅ‚ugi spoÅ‚eczne, PoddziaÅ‚ania 6.2.1 Rozwój UsÅ‚ug SpoÅ‚ecznych,

 

Do kogo jest kierowany projekt? Na czym polega wsparcie?

Projekt skierowany jest do grupy 10 osób niesamodzielnych w tym osób niepeÅ‚nosprawnych i starszych zamieszkujÄ…cych na terenie Gminy Stegna. Celem projektu jest zwiÄ™kszenie samodzielnoÅ›ci i zaradnoÅ›ci osób niesamodzielnych poprzez zwiÄ™kszenie dostÄ™pu do miejsc Å›wiadczenia usÅ‚ug spoÅ‚ecznych.

Wsparcie polegało będzie na zapewnieniu usług opiekuńczych, usług rehabilitacyjnych i wsparcia psychologicznego. Dodatkowo uczestnik objęty zostanie wsparciem pracownika socjalnego a osoby niepełnosprawne wsparciem asystenta osoby niepełnosprawnej.

Część realizowanych usÅ‚ug opiekuÅ„czych, w zwiÄ…zku z ich przyszÅ‚oÅ›ciowym charakterem, zapewniona bÄ™dzie przez uczestników projektu realizujÄ…cych zadania zwiÄ…zane z aktywnÄ… integracjÄ…( zobacz projekt pn. „Gmina Stegna-aktywizacja spoÅ‚eczno-zawodowa mieszkaÅ„ców”)

Cel gÅ‚ówny projektu:

Celem projektu jest zwiÄ™kszenie samodzielnoÅ›ci i zaradnoÅ›ci osób niesamodzielnych poprzez zwiÄ™kszenie dostÄ™pu do miejsc Å›wiadczenia usÅ‚ug spoÅ‚ecznych.

 

Cele szczegóÅ‚owe:

Celem szczegóÅ‚owym projektu jest zwiÄ™kszenie aktywnoÅ›ci życiowej i spoÅ‚ecznej osób niesamodzielnych oraz przeÅ‚amywanie barier zwiÄ…zanych z niesamodzielnoÅ›ciÄ….

Najważniejszym efektem projektu bÄ™dzie wzrost liczby miejsc Å›wiadczenia usÅ‚ug spoÅ‚ecznych oraz nabycie przez osoby niesamodzielne umiejÄ™tnoÅ›ci potrzebnych do samodzielnego  funkcjonowania.

Formy pomocy

W odniesieniu do potrzeb oraz możliwoÅ›ci finansowych , wsparcie zostanie skierowane gÅ‚ownie do osób starszych/niesamodzielnych w formie:

-usÅ‚ug  opiekuÅ„czych nad osobÄ… niesamodzielnÄ… w tym niepeÅ‚nosprawnÄ…,

- usÅ‚ug rehabilitacyjnych dla osób niesamodzielnych wymagajÄ…cych takiego rodzaju wsparcia

- wsparcia psychologicznego oraz

- wsparcia pracownika socjalnego i asystenta osoby niepełnosprawnej.

Zakres i rodzaj wsparcia dla każdego uczestnika projektu określony zostanie indywidualnie przez personel projektu po dokonaniu diagnozy potrzeb.

 

 

Wszelkich informacji na temat realizacji projektu udziela:

 

UrzÄ…d Gminy w Stegnie
ul. GdaÅ„ska 34, 82-103 Stegna, pokój nr 2
tel. 55 247 81 71 wew. 30 Monika Adamowska-BargieÅ‚
e –mail: monika.adamowska-bargiel@stegna.pl
www.stegna.pl

 

BIURO PROJEKTU: 

Stowarzyszeniu PrzyjacióÅ‚ NiepeÅ‚nosprawnych DAR  ul. GdaÅ„ska 38  Jantar,   82-103 Stegna,    tel. 55 247 8973 email: dar@cdi.pl

 

 Gminny OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w Stegnie

 ul. Wojska Polskiego 12, 82-103  Stegna, tel. 55 247 82 86

e-mail: sekretariat@gops-stegna.pl

Usługi społeczne

CaÅ‚kowita wartość projektu: 195 952,50 zÅ‚

Kwota dofinansowania ze Å›rodków UE: 166 559,62 zÅ‚

WkÅ‚ad wÅ‚asny: 29 392,88 zÅ‚

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik ZaÅ‚ nr 4 Wzór oÅ›wiadczenia uczestnika Projektu RPO 6.2.1 2017-03-01 14:57:39 Jarosz MichaÅ‚
załącznik ZaÅ‚ nr 3 Wzór oÅ›wiadczenia uczestnika Projektu CST 6.2.1 2017-03-01 14:57:17 Jarosz MichaÅ‚
załącznik Regulamin projektu 6.2.1 2017-03-01 14:56:57 Jarosz MichaÅ‚
załącznik oÅ›wiadczenie o speÅ‚nieniu kryteriów 6.2.1 2017-03-01 14:56:18 Jarosz MichaÅ‚
załącznik formularz rekrutacyjny 6.2.1 2017-03-01 14:56:07 Jarosz MichaÅ‚
Liczba wyświetleń: 1262