Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Metropolitalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej. „Gmina Stegna-aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców” Drukuj Stworz PDF

Nasza gmina jako czÅ‚onek ZwiÄ…zku  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 17 lutego 2017r. podpisaÅ‚a umowÄ™ na realizacjÄ™ projektu pn.

„Gmina Stegna-aktywizacja spoÅ‚eczno-zawodowa mieszkaÅ„ców”,

w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) wspóÅ‚finansowanego z Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego, Osi Priorytetowej 6 Integracja, 6.1 Aktywna Integracja, PoddziaÅ‚anie 6.1.1 Aktywizacja spoÅ‚eczno-zawodowa

Celem ogólnym  przedsiÄ™wziÄ™cia jest podnoszenie poziomu aktywnoÅ›ci spoÅ‚ecznej i zawodowej poprzez ukierunkowanie wsparcia na aktywizacjÄ™ spoÅ‚eczno-zawodowÄ… osób i rodzin dotkniÄ™tych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem spoÅ‚ecznym.

Projekt bÄ™dzie realizowany w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem PrzyjacióÅ‚ NiepeÅ‚nosprawnych  „DAR” oraz Gminnym OÅ›rodkiem Pomocy SpoÅ‚ecznej.

 Nad prawidÅ‚owÄ… realizacjÄ… projektu bÄ™dzie czuwać Lider tj. Gmina Stegna.

 

Całkowita wartość projektu: 1 554 000,98 zł
Kwota dofinansowania ze Å›rodków UE: 1 320 900,83 zÅ‚
Wkład własny: 233 100,15 zł


Więcej informacji dot. projektu znajduje się poniżej.

 

ROZPOCZYNAMY NABÓR UCZESTNIKÓW - REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciÄ…gÅ‚y.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie muszÄ… speÅ‚niać  nastÄ™pujÄ…ce kryteria:

osoby bezrobotne (III profil pomocy), nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne narażone na wykluczenie społeczne, zamieszkujące na terenie Gminy Stegna. Należących do min jednej z wymienionych grup: wykształcenie max średnie, niskie kwalifikacje zawodowe, małe doświadczenie zawodowe.

 

 

Rekrutacja prowadzona jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie

przy ul. Wojska Polskiego 12, 82-103  Stegna,   tel. 55 247 82 86, e-mail:

sekretariat@gops-stegna.pl

 Druki rekrutacyjne do pobrania sÄ… w biurze GOPS w Stegnie (adres powyżej) lub biurze projektu Stowarzyszeniu PrzyjacióÅ‚ NiepeÅ‚nosprawnych DAR  ul. GdaÅ„ska 38  Jantar,   82-103 Stegna,    tel. 55 247 8973  email: dar@cdi.pl  lub poniżej.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie muszÄ… wypeÅ‚nić  i dostarczyć nastÄ™pujÄ…ce dokumenty: formularz rekrutacyjny,  oÅ›wiadczenie o speÅ‚nieniu kryteriów,  dwa oÅ›wiadczenia  o przetwarzaniu danych osobowych oraz podpisany regulamin projektu. Dodatkowo należy zaÅ‚Ä…czyć  zaÅ›wiadczenie o III profilu pomocy z PUP  oraz kopiÄ™ orzeczenia o stopniu niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci.

 

Do pobrania:

  1. Regulamin projektu
  2. Formularz rekrutacyjny
  3. OÅ›wiadczenie o speÅ‚nieniu kryteriów
  4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zał.3
  5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zał.4

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

„Gmina Stegna-aktywizacja spoÅ‚eczno-zawodowa mieszkaÅ„ców”

Projekt bÄ™dzie realizowany w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) wspóÅ‚finansowanego z Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego, OÅ› Priorytetowa 6 Integracja, 6.1 Aktywna Integracja, PoddziaÅ‚anie 6.1.1 Aktywizacja spoÅ‚eczno-zawodowa.

 

 

 

Celem ogólny  przedsiÄ™wziÄ™cia jest podnoszenie poziomu aktywnoÅ›ci spoÅ‚ecznej i zawodowej poprzez ukierunkowanie wsparcia na aktywizacjÄ™ spoÅ‚eczno-zawodowÄ… osób i rodzin dotkniÄ™tych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem spoÅ‚ecznym, usÅ‚ugi spoÅ‚eczne i tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii spoÅ‚ecznej.

 

 

GŁÓWNY CEL NASZEGO PROJEKTU

GÅ‚ównym celem naszego projektu jest wzrost aktywnoÅ›ci zawodowej i spoÅ‚ecznej osób zagrożonych wykluczeniem spoÅ‚ecznym na terenie Gminy Stegna.

Najważniejszym zaś efektem projektu będzie podjęcie aktywności zawodowej przez osoby wykluczone a co za tym idzie zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz wzrost kwalifikacji i kompetencji społecznych.

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Wsparciem objÄ™te zostanÄ… 104 osoby mieszkajÄ…ce na terenie Gminy Stegna w tym minimum 21 osób niepeÅ‚nosprawnych. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych (III profil pomocy), nieaktywnych zawodowo, niepeÅ‚nosprawnych, narażonych na wykluczenie spoÅ‚eczne, zamieszkujÄ…cych na terenie Gminy Stegna. Należących do min jednej z wymienionych grup: wyksztaÅ‚cenie max Å›rednie, niskie kwalifikacje zawodowe, maÅ‚e doÅ›wiadczenie zawodowe. 

W ramach projektu dla uczestników zaplanowane zostanie kompleksowe wsparcie zindywidualizowane do potrzeb każdego beneficjenta po przeprowadzeniu szczegóÅ‚owej diagnozy.

 

 

DziaÅ‚ania Projektowe zostanÄ…  ukierunkowane na zwiÄ™kszenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem spoÅ‚ecznym, w tym osób z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów

aktywizacji spoÅ‚eczno-zawodowej skierowanych do uczestników i ich rodzin.

W ramach projektu realizowane będą usługi aktywnej integracji o charakterze:

spoÅ‚ecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji

społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.:

poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, wsparcie środowiskowe- asystenta, profilaktyka uzależnień

 zawodowym, których celem jest pomoc w podjÄ™ciu decyzji dotyczÄ…cej wyboru

kursu, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, praktyki zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie trenera pracy, specjalisty ds. dofinansowań,

 

W ramach projektu oferowane będą następujące rodzaje działań:

Specjalistyczne poradnictwo w tym psychologiczne, zawodowe, socjalne, prawne, profilaktyka uzależnień

Szkolenia specjalistyczne i zawodowe

Szkolenia zwiększające kompetencje społeczne

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Staże

 

 Wsparcie otoczenia- rodzin osób niepeÅ‚nosprawnych

Uwaga, istotne!

 

 

Jeżeli zachodzi potrzeba wsparcia otoczenia uczestnika projektu np. najbliższych czÅ‚onków rodziny- taka pomoc także zostanie udzielone

Wszelkich informacji na temat realizacji projektu udziela:

 

UrzÄ…d Gminy w Stegnie
ul. GdaÅ„ska 34, 82-103 Stegna, pokój nr 2
tel. 55 247 81 71 wew. 30 Monika Adamowska-BargieÅ‚
e –mail: monika.adamowska-bargiel@stegna.pl
www.stegna.pl

 

 

 

BIURO PROJEKTU: 

Stowarzyszeniu PrzyjacióÅ‚ NiepeÅ‚nosprawnych DAR  ul. GdaÅ„ska 38  Jantar,   82-103 Stegna,    tel. 55 247 8973 email: dar@cdi.pl

 

 Gminny OÅ›rodek Pomocy SpoÅ‚ecznej w Stegnie

 ul. Wojska Polskiego 12, 82-103  Stegna tel. 55 247 82 86

e-mail: sekretariat@gops-stegna.pl

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Regulamin projektu 6.1.1 2017-03-02 15:06:49 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik ZaÅ‚ nr 4 Wzór oÅ›wiadczenia uczestnika Projektu RPO czarny 2017-03-01 14:53:05 Jarosz MichaÅ‚
załącznik ZaÅ‚ nr 3 Wzór oÅ›wiadczenia uczestnika Projektu CSTczar 2017-03-01 14:52:39 Jarosz MichaÅ‚
załącznik oÅ›wiadczenie o speÅ‚nieniu kryteriów 2017-03-01 14:52:20 Jarosz MichaÅ‚
załącznik formularz rekrutacyjny 2017-03-01 14:51:57 Jarosz MichaÅ‚
załącznik ulotka 2017-03-01 14:51:33 Jarosz MichaÅ‚
załącznik plakat 2017-03-01 14:51:10 Jarosz MichaÅ‚
Liczba wyświetleń: 1451