Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. funduszu alimentacyjnego, oświadczeń rodzinnych i zaangażowania środków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie, ul. Wojska Polskiego 12, 82-103 Stegna Drukuj Stworz PDF

I. Stanowisko pracy: podinspektora ds. funduszu alimentacyjnego, Å›wiadczeÅ„ rodzinnych i zaangażowaÅ„ Å›rodków budżetowych

II. Wymagania niezbÄ™dne : 1. WyksztaÅ‚cenie pracownika: wyższe; 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sÄ…du za umyÅ›lne przestÄ™pstwo Å›cigane z oskarżenia publicznego lub umyÅ›lne przestÄ™pstwo skarbowe; 3. ObsÅ‚uga komputera w Å›rodowisku Windows, urzÄ…dzeÅ„ biurowych oraz pakietu MS Office, Open Office; 4. PeÅ‚na zdolność do czynnoÅ›ci prawnych oraz korzysta w peÅ‚ni z praw publicznych, 5. Dobry stan zdrowia, nieposzlakowana opinia; 6. Znajomość ustaw: o osobach uprawnionych do alimentów, znajomość przepisów ustawy o rachunkowoÅ›ci i ustawy o finansach publicznych o Å›wiadczeniach rodzinnych, o pomocy paÅ„stwa w wychowywaniu dzieci, o ustaleniu i wypÅ‚acie zasiÅ‚ków dla opiekunów, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o pracownikach samorzÄ…dowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, Kodeks PostÄ™powania Administracyjnego.

III. Wymagania dodatkowe: 1. DoÅ›wiadczenie zawodowe co najmniej 1 rok pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku; 2. UmiejÄ™tność analizy dokumentów, logicznego myÅ›lenia, pracy w zespole, korzystania z przepisów prawa; 3. Bardzo dobra znajomość obsÅ‚ugi komputera; 4. Odpowiedzialność, samodzielność, dokÅ‚adność, komunikatywność; 5. Znajomość systemów „SYGNITY”, „SEPI”, „POMOST STD”, „ePUAP”; 6. Odporność na stres.

IV. Zakres wykonywanych zadaÅ„ na stanowisku referenta: 1. Przyjmowanie wniosków osób ubiegajÄ…cych siÄ™ o: Å›wiadczenie z funduszu alimentacyjnego, Å›wiadczenia rodzinne, zasiÅ‚ek dla opiekuna oraz prowadzenie w tych sprawach postÄ™powaÅ„ administracyjnych;
2. Rejestrowanie powyższych wniosków wraz z zaÅ‚Ä…cznikami, weryfikacja wniosków,
przygotowywanie i przedkÅ‚adanie Kierownikowi projektów decyzji
administracyjnych, pism i postanowień zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3. Prowadzenie zaangażowaÅ„ Å›rodków budżetowych;
4. Przygotowywanie korespondencji oraz dokumentów zwiÄ…zanych
z przyznanymi świadczeniami;
5. Prowadzenie całości dokumentacji związanej z realizacją świadczeń;
6. Prowadzenia wszystkich zadań w systemie komputerowym;
7. ZastÄ™powanie innych pracowników OÅ›rodka w sprawach o Å›wiadczenia realizowane
przez ośrodek pomocy społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych,
wychowawczych;
8. Prowadzenie korespondencji wychodzÄ…cej (skierowanej do klientów oraz instytucji
zewnętrznych);
9. Sporządzanie list wypłat świadczeń, okresowych zestawień, sprawozdań;
10. Wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonych.
V. Wymagane dokumenty
1. Życiorys /(CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
2. List motywacyjny;
3. Kserokopie dokumentów poÅ›wiadczajÄ…cych wyksztaÅ‚cenie (dyplom ukoÅ„czenia
szkoły) i staż pracy;
4. Kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach;
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną dotyczącą przetwarzania
danych osobowych,;
6. Oświadczenie o: pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
w pełni z praw publicznych, o niekaralności, o dobrym stanie zdrowia.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegóÅ‚owy życiorys/CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone
klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepÅ‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzÄ…dzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach oraz ustawÄ… z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902 ze zm.) i odręcznie podpisane.
Brak własnoręcznego podpisu na ww. dokumentach pod klauzulą powoduje niespełnienie
wymagań formalnych.
VI. Warunki zatrudnienia:
1. Pełny wymiar, zatrudnienie od lipca 2018 r. na czas nieokreślony
2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany
do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności
VII. Warunki formalne:
1. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Nabór pracownika na stanowisko podinspektora ds. funduszu
alimentacyjnego, Å›wiadczeÅ„ rodzinnych i zaangażowaÅ„ Å›rodków budżetowych”
w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. do godz. 14.00 (decyduje data złożenia przez
kandydata wymaganych dokumentów bezpoÅ›rednio w siedzibie Gminnego OÅ›rodka
Pomocy Społecznej, a w przypadku, gdy zostały nadane drogą pocztową, za datę ich
złożenia uważa się datę wpływu do Ośrodka) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Wojska Polskiego 12.
Aplikacje, które nie bÄ™dÄ… zawieraÅ‚y wymaganych dokumentów lub zÅ‚ożone po terminie nie
będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione
telefonicznie lub poprzez e-mail co do dalszych czynności związanych z procesem
naboru.
Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informację o zakwalifikowaniu się do następnego etapu można uzyskać pod tel.
55 247 82 86
Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na dzień 2 lipca 2018 r. na godz. 10.00
2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (gopsstegna.bip.gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stegnie,
ul. Wojska Polskiego 12, 82-103 Stegna.
Dodatkowe informacje: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
wskaźnik zatrudnienia osób niepeÅ‚nosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i spoÅ‚ecznej oraz zatrudnianiu osób niepeÅ‚nosprawnych, wynosiÅ‚
mniej niż 6%;
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie
Joanna Ostrowska

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik OÅ›wiadczenie o zdolnoÅ›ci prawnej 2018-06-20 11:07:47 Ruciński Adam Wojciech
załącznik OÅ›wiadczenie o niekaralnoÅ›ci 2018-06-20 11:07:29 Ruciński Adam Wojciech
załącznik Kwestionariusz osobowy 2018-06-20 11:07:13 Ruciński Adam Wojciech
załącznik nabór 2018-06-20 11:06:22 Ruciński Adam Wojciech
załącznik klauzula inf 2018-06-20 11:05:46 Ruciński Adam Wojciech
załącznik oÅ›wiadczenie 2018-06-20 11:06:04 Ruciński Adam Wojciech
Liczba wyświetleń: 774