,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna – 2020”

W październiku 2020 roku Gmina Stegna podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie do kwoty 13.826,00 zł realizacji w 2020 r. zadania p.n. : ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna – edycja 2020”. Umowa zakłada, że po wykonaniu projektu oraz spełnieniu wszystkich warunków określonych przez Fundusz, Gmina Stegna otrzyma dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W 2020 r. do Urzędu Gminy Stegna wpłynęło od właścicieli nieruchomości 17 wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. W ramach realizacji zadania zadeklarowana ilość wyrobów zawierających azbest do utylizacji w 2020 r. wynosi 50,14 Mg. Dziesięciu właścicieli nieruchomości wnioskuje o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierającym azbest, natomiast 7 właścicieli nieruchomości wnioskuje o dofinansowanie transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest znajdujących się na ich posesjach ściągniętych z pokryć dachowych w roku 2020.
Nabór wniosków na dofinansowanie


Szanowni Państwo zgodnie z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursem pn. „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (EDYCJA 2020)”, Wójt Gminy Stegna uprzejmie informuje, że do dnia 29.05.2020 r. w Urzędzie Gminy w Stegnie przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości, posiadających wyroby zawierające azbest (eternit) wnioski udziału w ww. konkursie. Informuję, że w ramach konkursu przewiduje się udzielenie w roku 2020 dofinansowania do kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją azbestu lub do kosztów związanych z transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z miejsc do tego nieprzeznaczonych. Dofinansowanie obejmować może do 70 % kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, poniesione w 2020 roku, najpóźniej do dnia 30.11.2020 r.

Koszt kwalifikowany oblicza się w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

a) nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu;

b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie

transport i unieszkodliwienie odpadu.

Dla obliczenia efektu ekologicznego należy przyjąć, że 1 m2 powierzchni płyt azbestowo – cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg.).

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Stegnie, pod nr tel.: 55 2478171 w. 44; e-mail: malgorzata.borowiec@stegna.pl.

Wzory wniosku do udziału w konkursie oraz informacja o wyrobach zawierających azbest dostępne w załączeniu.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej WFOŚ i GW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/konkursy/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest-terenu-wojewodztwa-pomorskiego-edycja-2020