Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Druki do pobrania Drukuj Stworz PDF

 

Sprawy podatkowe i opłaty

 druki obowiązujące do dnia 30.06.2019

 

podatek rolny

 

podatek leśny


 

    UCHWAŁA nr XI/108/2019 z dn.29.11.2019 w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości

   UCHWAŁA nr XXXVI/302/2017 z dn.12.12.2017 w sprawie stawek podatku od środkow transportowych

   UCHWAŁA nr XI/107/2019 z dn.29.11.2019 w sprawie wyznaczenia inkasentów

  Komunikat w sprawie średniej ceny żyta za 11 m-cy 2019 (podstawa do obliczenia podatku rolnego)

  Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za 3 kwartały 2019 (podst.obl.pod. leśnego)


            Uwaga: Wzory formularzy obowiązujących od 01.07.2019 r.

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

 Podatek od nieruchomości - osoby prawne

 Podatek rolny   - osoby fizyczne

Podatek rolny  - osoby prawne

 Podatek leśny – osoby fizyczne

Podatek leśny – osoby prawne

Podatek od środków transportowych

 

Formularze do pobrania: wzory formularzy obowiązują od 01.01.2019r.

 

Uwaga: Wzory formularzy obowiązujących do 30.06.2019 r.

  do ściągnięcia ze strony Ministerstwa Finansów

 

Sprawy kadrowe i organizacyjne

1.KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - wymagany do udziału w w/w konkursach
2.Oświadczenie pracownika o niekaralności - wymagane do udziału w w/w konkursie
3.List Motywacyjny - wzór
4.CURRICULUM VITAE - wzór

Obsługa obywatela

  
1.Oświadczenie dla bezrobotnych
2.Deklaracja o wysokości dochodów
3.Wniosek o udostepnienie informacji publicznej

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego   -   opisy wydawania
2.Zgłoszenie pobytu czasowego
3. Zgłoszenie pobytu stałego
4.Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

5.Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

6. Zgłoszenie wyjazdu poza granice

7. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

8.Formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

9.Wniosek o udostępnienie danych w trybie_jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

10.Wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Mieszkańców

11.Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - część A
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - część A - opisówka


Ewidencja działalności gospodarczej i handlu

   
1.Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2.Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
3.Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej
4.Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu

5.Druk minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których są  świadczone usługi hotelarskie

6. Wniosek o wpis do CEIDG 1 oraz instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG 1

 

Budownictwo, gospodarka przestrzenna

1.Podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stegna
2.Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (Decyzja o warunkach zabudowy)

3. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.Wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty

5. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Budowa dróg i mostów

- wnioski realizowane indywidualnie w urzędzie

 

Referat gospodarki odpadami i ochrony środowiska

1.Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów

2.Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

 

Gospodarka ziemią - geodezja

1.Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości (budynku) PDF    WORD
2.Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym

3.Oświadczenie o zmniejszeniu naturalnej retencji wodnej.

 

 

Unia Europejska
Najważniejsze linki:

1.Informacje o Funduszach Strukturalnych w Polsce:
www.funduszestrukturalne.gov.pl
Informacje dla przedsiębiorców (prowadzących działalność gospodarczą przez okres dłuższy niż 3 lata) - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO - WKP):

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. będąca Regionalną Instytucją Finansującą

ul. Piwna 36/39
80-831 Gdańsk
tel. (058) 3233100, (058) 3233101
fax. (058) 3011341
adres internetowy:www.arpg.gda.pl/arp_nowe/strona.php?id=32

2.Informacje dla przedsiębiorców (prowadzących działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 3 lata) - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Działanie 3.4

Zespół Informacji i Promocji ZPORR
Departament Programów Regionalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
tel. (058) 320 70 46
fax. (058) 320 70 42
adres internetowy:www.dpr.woj-pomorskie.pl

3.Informacje dla rolników:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
adres internetowy:www.minrol.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
adres internetowy:www.arimr.gov.pl

Liczba wyświetleń: 28540