Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Druki do pobrania Drukuj Stworz PDF

Sprawy podatkowe i opłaty

 1. Uchwała nr II/17/2018 z dn.04.12.2018 w sprawie okreslenia stawek od nieruchomości

 2. Załącznik Nr 1-Informacja IN1_IR1_IL1

 3. Załącznik Nr 2- ZN-1A - dane o nieruchomościach

 4. Załącznik Nr 3- ZN-1B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

 5. Załącznik Nr 4 - ZR-1A dane o nieruchomościach rolnych

 6. Załącznik Nr 5-ZR-1b  dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych_w pod.rolnym

 7. Załącznik Nr 6- ZL-1A dane o nieruchomosciach leśnych

 8. Załącznik Nr 7-ZL-1B dane o zwolnieniach podatkowychw pod.leśnym

 9. Załącznik Nr 8 -Formularz B- Dane osobowe współwłaścicieli nieruchomości

 10. Załącznik Nr 9 -DN-1  deklaracji na podatek od nieruchomości 2018

 11. Załącznik Nr 10-DL-1 deklaracji na podatek lesny

 12. Załącznik Nr 11 -DR-1 deklaracji na podatek rolny

 13. Uchwała Nr XXXVI/302/2017 w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 14. Uchwała Nr XXV/191/2016 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 15. Uchwała Nr XXXI/245/2017 w sprawie okreśenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Sprawy kadrowe i organizacyjne

1.KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - wymagany do udziału w w/w konkursach
2.Oświadczenie pracownika o niekaralności - wymagane do udziału w w/w konkursie
3.List Motywacyjny - wzór
4.CURRICULUM VITAE - wzór

Obsługa obywatela

  
1.Oświadczenie dla bezrobotnych
2.Deklaracja o wysokości dochodów
3.Wniosek o udostepnienie informacji publicznej

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego   -   opisy wydawania
2.Zgłoszenie pobytu czasowego
3. Zgłoszenie pobytu stałego
4.Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

5.Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

6. Zgłoszenie wyjazdu poza granice

7. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

8.Formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

9.Wniosek o udostępnienie danych w trybie_jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

10.Wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Mieszkańców

11.Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - część A
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - część A - opisówka


Ewidencja działalności gospodarczej i handlu

   
1.Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
2.Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim
3.Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej
4.Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu

5.Druk minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których są  świadczone usługi hotelarskie

6. Wniosek o wpis do CEIDG 1 oraz instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG 1

 

Budownictwo, gospodarka przestrzenna

1.Podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stegna
2.Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (Decyzja o warunkach zabudowy)

3. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4.Wniosek o rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty

5. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Budowa dróg i mostów

- wnioski realizowane indywidualnie w urzędzie

 

Referat gospodarki odpadami i ochrony środowiska

1.Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów

2.Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

 

Gospodarka ziemią - geodezja

1.Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości (budynku) PDF    WORD
2.Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym

3.Oświadczenie o zmniejszeniu naturalnej retencji wodnej.

 

 

Unia Europejska
Najważniejsze linki:

1.Informacje o Funduszach Strukturalnych w Polsce:
www.funduszestrukturalne.gov.pl
Informacje dla przedsiębiorców (prowadzących działalność gospodarczą przez okres dłuższy niż 3 lata) - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO - WKP):

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. będąca Regionalną Instytucją Finansującą

ul. Piwna 36/39
80-831 Gdańsk
tel. (058) 3233100, (058) 3233101
fax. (058) 3011341
adres internetowy:www.arpg.gda.pl/arp_nowe/strona.php?id=32

2.Informacje dla przedsiębiorców (prowadzących działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 3 lata) - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Działanie 3.4

Zespół Informacji i Promocji ZPORR
Departament Programów Regionalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
tel. (058) 320 70 46
fax. (058) 320 70 42
adres internetowy:www.dpr.woj-pomorskie.pl

3.Informacje dla rolników:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
adres internetowy:www.minrol.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
adres internetowy:www.arimr.gov.pl

 

Programy, które musisz posiadać by móc otworzyć powyższe dokumenty

Excel Viewer 2003 PL

Word Viewer 97/2000

PowerPoint Viewer 2003 PL

Adobe Reader 7.0.5 XP

Liczba wyświetleń: 25199