Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

ÅšMIECIOWY PROBLEM Drukuj Stworz PDF

Od 1 października 2017r. płacimy wyższe opłaty za śmieci.

Wysokość opÅ‚aty za gospodarowanie odpadami segregowanymi zostaÅ‚a podniesiona pierwszy raz po 4 latach obowiÄ…zywania nowego systemu tj. od 2013r.  (byÅ‚o 4,20 zÅ‚/m3 jest 5,80 zÅ‚/m3).

Opłata za gospodarowanie odpadami nieselektywnymi aktualizowano w 2016r.

(z 8 zÅ‚./m3  na 11 zÅ‚/m3) obecnie stawka wynosi 11,60 zÅ‚/m3.

 

Konieczność podniesienia stawek wynikaÅ‚a m.in. z obowiÄ…zku odbierania przez gminÄ™ odpadów BIO (trwa, liÅ›cie itp.) oraz rosnÄ…cych kosztów obsÅ‚ugi systemu (wzrost opÅ‚at Å›rodowiskowych, wzrost cen paliwa, wzrost kosztów utylizacji odpadów itp), które byÅ‚y przyczynÄ… niebilansowania siÄ™ dochodów z opÅ‚at za Å›mieci z kosztami,  jakie musi ponosić gmina.

 

Na bieżąco trwa  weryfikacja poprawnoÅ›ci segregowania odpadów przez mieszkaÅ„ców, którzy zadeklarowali siÄ™, że bÄ™dÄ… segregować odpady.

W 8 na 10 zweryfikowanych nieruchomoÅ›ciach stwierdzono nieprawidÅ‚owoÅ›ci. W odpadach zmieszanych wyrzucane byÅ‚y: plastiki, puszki, szkÅ‚o, które należy wysegregować. CzÄ™sto zdarza siÄ™, że do pojemnika na odpady zmieszane mieszkaÅ„cy wrzucajÄ… np. popióÅ‚ (wystarczy w UrzÄ™dzie Gminy zgÅ‚osić zapotrzebowanie na pojemnik na popióÅ‚), odpady budowlane, elektryczne, chodniki, koÅ‚dry itp. ( które należy odwieźć na PSZOK).

W przypadku dwukrotnego stwierdzenia przez pracownika gminy nieprawidÅ‚owej segregacji, opÅ‚ata zostanie naliczona, jak dla odpadów niesegregowanych.

 

Zasady prawidÅ‚owej segregacji dostÄ™pne sÄ… na stronie internetowej Gminy Stegna w zakÅ‚adce GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  oraz w broszurach informacyjnych ( do pobrania w pok. Nr 7 ).

 

Koszty utylizacji odpadów niesegregowanych sÄ… znacznie droższe niż odpadów segregowanych, co powoduje, że koszty ponoszone przez gminÄ™ również sÄ… wyższe niż wynika z deklaracji zÅ‚ożonych przez mieszkaÅ„ców, a to z kolei może być przyczynÄ… kolejnych podwyżek stawek.

 

Niestety pomimo możliwoÅ›ci, jakie daje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi  tj.: bezpÅ‚atne oddawanie do Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Stegnie:

- sprzętu elektrycznego, elektrycznego

- opon

- do 200 kg odpadów wielkogabarytowych

- do 1 tony odpadów budowlanych w postaci czystego gruzu

oraz wielu innych rodzajów odpadów segregowanych, mieszkaÅ„cy wyrzucajÄ… Å›mieci do rowów. Czemu to robiÄ… ……? Przypominamy, że za podrzucanie Å›mieci grozi grzywna. W zaÅ‚Ä…czeniu zdjÄ™cie Å›mieci zebranych z rowów z terenu naszej gminy.

W zaÅ‚Ä…czeniu również zdjÄ™cie ze Stegny ul. ElblÄ…ska, gdzie do Å›wieżo  oczyszczonego rowu zostaÅ‚a wyrzucona chÅ‚odziarka, natomiast  w Stegnie na ulicy Å»uÅ‚awskiej wyrzucono kilka ton  pÅ‚yt azbestowych (nie zrobili tego turyÅ›ci… ).

Nasze rowy pełne są śmieci, a za zebranie i utylizację dzikich wysypisk płacimy wszyscy.

Zwróćmy, wiÄ™c uwagÄ™ na prawidÅ‚owÄ… segregacjÄ™ odpadów, bo każdy z nas ma wpÅ‚yw na wysokość stawek za Å›mieci.

 

 

 

 

 

W zaÅ‚Ä…czeniu zdjÄ™cia pojemników osób, które deklarujÄ… "segregacjÄ™ odpadów" ...

 

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 1397