Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno - gastronomicznej Drukuj Stworz PDF

Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie

ogÅ‚asza przetarg na wynajem lokalu użytkowego, znajdujÄ…cego siÄ™ w obiekcie Gminnego OÅ›rodka Kultury w Stegnie, ul. GdaÅ„ska 60, o Å‚Ä…cznej powierzchni użytkowej 310  m2, z przeznaczeniem na prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci kulturalno – gastronomicznej.

 

Warunki przetargu:

1.      W postÄ™powaniu przetargowym mogÄ… wziąć udziaÅ‚ oferenci prowadzÄ…cy dziaÅ‚alność gospodarczÄ…, posiadajÄ…cy w tym zakresie doÅ›wiadczenie zawodowe.

2.       Wynajem lokalu użytkowego na prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci kulturalno - gastronomicznej obejmuje Å‚Ä…cznie lokal wraz z terenem ogrodzonym.

3.   Okres najmu na 1 sezon letni. ( od 15 czerwca 2012 – do 31 sierpnia 2012 r. )

 

Przedmiot przetargu:

1.      Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego, znajdujÄ…cego siÄ™ w budynku Gminnego OÅ›rodka Kultury w Stegnie, ul. GdaÅ„ska 60, o Å‚Ä…cznej powierzchni  (lokal – 310m2 + teren ogrodzony 665  m2).

      Wykaz pomieszczeÅ„ w lokalu użytkowym:

 • Sala widowiskowa 208  m2
 • Scena  65  m 2
 • Zaplecze ze zlewozmywakiem  18  m2
 • Hol   13  m2
 • Pomieszczenie sanitarne  6  m2

2.       Przedmiot najmu opisany w pkt 1 wyposażony jest w instalacjÄ™ wod.- kan., elektryczność,  (media wg stanu liczników opÅ‚aca wynajmujÄ…cy).

3.       Wyposażenie przedmiotu najmu w sprzÄ™t gastronomiczny należy do wynajmujÄ…cego.

4.      Nie przewiduje siÄ™ zaliczenia kosztów adaptacji najmowanego pomieszczenia na poczet należnego czynszu najmu.

 

Kryterium wyboru oceny:

1.      Wysokość miesiÄ™cznej stawki czynszu.

2.      Ustala siÄ™ wywoÅ‚awczÄ… stawkÄ™ czynszu za najem pomieszczenia w wysokoÅ›ci 20 000,00 zÅ‚ brutto (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia tysiÄ™cy zÅ‚) za sezon letni.

3.   Termin wnoszenia opÅ‚at: czynsz za najem pomieszczenia należy wpÅ‚acić na konto GOK przed podpisaniem umowy. 

 

Oferta winna zawierać:

1.      ImiÄ™ i nazwisko, adres oferenta albo nazwÄ™ firmy oraz siedzibÄ™, jeżeli oferentem jest osoba prawna, adres do korespondencji, telefon kontaktowy.

2.   KserokopiÄ™ zaÅ›wiadczenia o wpisie do ewidencji dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej lub wpisu do KRS

3.       DatÄ™ sporzÄ…dzenia oferty.

4.       ProponowanÄ…  stawkÄ™ czynszu (brutto) za najem lokalu.

5.       PropozycjÄ™ o rodzaju prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci gastronomicznej w najmowanym lokalu.

6.       Pisemne oÅ›wiadczenie oferenta o zapoznaniu siÄ™ ze stanem technicznym lokalu oraz warunkami  przetargu i przyjÄ™ciem tych warunków bez zastrzeżeÅ„.

7.       OkreÅ›lenie dotychczasowego doÅ›wiadczenia zawodowego.

8.       ZaÅ›wiadczenia (ważne!) o nie zaleganiu w opÅ‚atach ZUS, UrzÄ™du Skarbowego.

9.       Podpis oferenta.

 

Warunki przetargu: 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokoÅ›ci 2 000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwa tysiÄ…ce zÅ‚). Wadium należy wpÅ‚acić na konto Gminnego OÅ›rodka Kultury w Stegnie, w terminie do 10 maja  2012 r. do godz. 13:00 (przed zÅ‚ożeniem oferty).
 2. Wadium wpÅ‚acone przez uczestnika przetargu, który przetarg przegraÅ‚, zostanie zwrócone nie później niż 3 dni od dnia odwoÅ‚ania lub rozstrzygniÄ™cia przetargu.
 3. Wadium wpÅ‚acone przez uczestnika, który przetarg wygraÅ‚, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu.
 4. Uczestnik przetargu, który przetarg wygraÅ‚ traci wadium na rzecz WynajmujÄ…cego, jeżeli:

a)   odmówi podpisania umowy

b)       zawarcie umowy staÅ‚o siÄ™ niemożliwe z winy uczestnika przetargu.

 

Termin przetargu i miejsce składania ofert:

1.      Oferty w zamkniÄ™tych kopertach formatu A4, opatrzonych nazwÄ… oferenta i adresem oraz dopiskiem „wynajem pomieszczeni  użytkowych w budynku Gminnego OÅ›rodka Kultury w Stegnie, na dziaÅ‚alność kulturalno-gastronomicznÄ…” należy skÅ‚adać w biurze GOK, ul. GdaÅ„ska 60  

      do godziny 1330 dnia 10 maja 2012 roku.

 1. Komisyjne otwarcie i ocena ofert nastÄ…pi w dniu 10 maja 2012 roku o godzinie 1400.
 2. Informacje w sprawie przedmiotu przetargu udzielane sÄ… przez PaniÄ… IzabelÄ™ GrudniewskÄ… – dyrektor  GOK, w godz. 900 – 1400 lub pod numerem tel. 0-55 247 82 92.
 3. Przedmiot najmu oglądać można od dnia 17.04.2012 do dnia 08.05.2012 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Gminny OÅ›rodek  Kultury zastrzega sobie prawo odstÄ…pienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

Załącznik do ogłoszenia stanowi projekt umowy dzierżawy

 

 

Stegna, dnia 17.04.2012 r.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik wzór umowy najmu 2012-04-30 09:33:47
Liczba wyświetleń: 1800