Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie Drukuj Stworz PDF

DOTACJE NA INNOWACJE
„INWESTUJEMY W WASZÄ„ PRZYSZŁOŚĆ" 
 

PĘTLA Å»UŁAWSKA - ROZWÓJ TURYSTYKI WODNEJ. ETAP I
Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie (wartość: 2 969 025,84 PLN)
Nazwa beneficjenta:              Województwo Pomorskie
Wartość projektu:                  84 843 985 PLN
UdziaÅ‚ Unii Europejskiej:         41 679 844 PLN
Okres realizacji:                     2010 - 2014

 

Planowane przedsiÄ™wziÄ™cie polega na budowie przystani Å›ródlÄ…dowej wraz z zapleczem w miejscowoÅ›ci Rybina i realizowane jest w ramach ponadregionalnego projektu „PÄ™tla Å»uÅ‚awska – rozwój turystyki wodnej”.
1. Zakres przedsięwzięcia
Nabrzeże postojowe dla statków:
•    dÅ‚ugość nabrzeża w linii cumowniczej:        100 m
•    rzÄ™dna korony nabrzeża:           +1,20 m Kr.
•    gÅ‚Ä™bokość techniczna:          - 2,50 m Kr.
•    gÅ‚Ä™bokość obliczeniowa:           - 3,3  m Kr.
•    dopuszczalne obciążenie naziomu:         10 kN/m2
•    wyposażenie nabrzeża:
a) żeliwne pachoÅ‚y cumownicze  o noÅ›noÅ›ci 100 kN, co10 m
b) poliuretanowa odbojnica z pionowych elementów typu MKA 400, co 1,20 m
c) stalowe typowe drabinki wyłazowe, szer. 40 cm, co 25 m
d) standardowe kolumienki zasilania w wodÄ™ pitnÄ… i energiÄ™ elektrycznÄ… – 2 kpl.
e) typowy sprzÄ™t ratowniczy – 2 komplety: koÅ‚a z linkÄ… i bosak
        Nabrzeże posiadać bÄ™dzie konstrukcjÄ™ oczepowÄ…. Uskok naziomu utrzymywany bÄ™dzie przez stalowÄ… Å›ciankÄ™ szczelnÄ… wbitÄ… do rzÄ™dnej –6,60 m Kr. Åšcianka kotwiona bÄ™dzie (za pomocÄ… stalo-wych Å›ciÄ…gów) do prefabrykowanych żelbetowych tarcz kotwiÄ…cych usytuowanych w odlegÅ‚oÅ›ci 6,0 m od linii nabrzeża i zwieÅ„czona żelbetowym oczepem, o koronie na rzÄ™dnej +1,20 m Kr. Naziom nabrzeża, w pasie o szerokoÅ›ci ca 10,0 m posiadać bÄ™dzie nawierzchniÄ™ z kostki granitowej na od-powiedniej podbudowie.
3 pomosty dla małych jednostek rekreacyjnych:
•    dÅ‚ugość każdego z trzech pomostów:             30,0 m (3 segmenty po 10,0 m)
•    wolna burta  pomostu:                 +0,55 m ± 5 cm
•    rzÄ™dna korony przyczóÅ‚ka (pomost nr 1)            +1,20 m Kr
•    zakotwienie do stal. pali rurowych:               4 szt. na pomost
•    gÅ‚Ä™bokość techniczna:                - 1,0 m Kr.
•    gÅ‚Ä™bokość obliczeniowa:                -1,50  m Kr.
•    dopuszczalne obciążenie pomostu:            min 1,40 kN/m2
•    wyposażenie pomostu stanowiska cumowniczego:
a) drewniany pokład na całej powierzchni 2,4 m x 30 m
b) stalowe pachoÅ‚y cumownicze  o noÅ›noÅ›ci 6,2 kN  – 4 szt. na pomost
c) drewniana belka odbojowa na całej długości pomostu
d) stalowe drabinki wyÅ‚azowe – 2 szt.
e) stalowy trap wyjÅ›cia na lÄ…d L x B = 6,0 m x 1,3 m  
f) stojak ze sprzętem ratunkowym
Droga dojazdowa, plac manewrowy, parking
Projektuje siÄ™ kompletnÄ… wymianÄ™ nawierzchni istniejÄ…cej drogi dojazdowej na nawierzchniÄ™ z kostki granitowej 8/10. Nawierzchnie placu manewrowego oraz parkingu projektuje siÄ™ również z kostki granitowej 8/10. Obrzeża drogowe granitowe.
Parking przewidziano na 8 pojazdów + 1 stanowisko do parkowania dla osoby niepeÅ‚nosprawnej.
Odprowadzenie wód opadowych z placu manewrowego oraz parkingu poprzez osadnik z separato-rem po podczyszczeniu do rzeki Szkarpawy.
Place i ciÄ…gi piesze
NawierzchniÄ™ placu przed budynkiem sanitarnym oraz dojÅ›cia pieszego do nabrzeża wzdÅ‚uż drogi dojazdowej projektuje siÄ™ z kostki granitowej 6/8. Obrzeża chodnikowe granitowe. Korona nabrzeża i nawierzchni placów +1,10 do +1,20 m Kr.
Odprowadzenie wód opadowych z placu poprzez osadnik z separatorem po podczyszczeniu do rzeki Szkarpawy.
Budynek sanitarny
Na terenie dziaÅ‚ki nr ew. 125 projektuje siÄ™ budynek sanitarny: parterowy, niepodpiwniczony, na rzucie prostokÄ…tnym, o dachu dwuspadowym o nachyleniu poÅ‚aci 30%. Poziom posadzki parteru – na rzÄ™dnej +1,48 m Kr. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, Å›ciany warstwowe z gazobe-tonu ocieplone weÅ‚na mineralnÄ… z warstwÄ… zewnÄ™trznÄ… z cegÅ‚y klinkierowej oraz konstrukcji drew-nianej szachulcowej. Dach przekryty dachówkÄ… ceramicznÄ…. W budynku znajdujÄ… siÄ™ toalety: mÄ™ska oraz damska poÅ‚Ä…czona z toaletÄ… dla niepeÅ‚nosprawnych i pomieszczenie gospodarcze.
Woda w budynku doprowadzona z sieci wiejskiej, ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych.
Ścieki odprowadzone do zbiornika bezodpływowego.
Energia elektryczna z sieci napowietrznej przyłączona poprzez przyłącze kablowe.
Ogrzewanie budynku elektryczne.
Wody opadowe odprowadzone na teren i zagospodarowane w obrębie działki.
Budynek sanitarny zaprojektowano tak, aby byÅ‚ dostÄ™pny dla osób niepeÅ‚nosprawnych.
Mała architektura
Projektuje się ustawienie 8 ławek o wymiarach około 50x200 cm i zakotwienie ich w nawierzchni nabrzeża postojowego oraz zlokalizowanie trzech koszy na śmieci o pojemności ok. 70 l. Na na-brzeżu zlokalizowane będą stojaki ze sprzętem ratunkowym.
Zieleń
Projekt przewiduje nasadzenie 10 drzew liÅ›ciastych z dowozem gleby urodzajnej dla potrzeb za-prawiania doÅ‚ów pod sadzone drzewa. Do nasadzeÅ„ zastosować dorodny materiaÅ‚ roÅ›linny: drzewa liÅ›ciaste o obwodach 10-12 cm, o wys. 1,0-1,2 m. Miski drzew Å›cióÅ‚kować korÄ… gruboÅ›ci ok. 4 cm. RoÅ›liny objąć 3 letniÄ… pielÄ™gnacjÄ….
Powierzchnie gleby w obrębie inwestycji należy obsiać trawą (np. uniwersalna mieszanka traw): jako humus użyć należy miejscowej gleby urodzajnej (grubość minimum 10 cm). Humus powinien zostać nawieziony i podlany wodą.

 

Kontakt do osoby merytorycznej:
Adam Jędruszczak
Tel. 55 247 81 71 wew. 30
E-mail: adam.jedruszczak@stegna.pl
 

 Informacje o projekcie:
- www.petla-zulawska.pl
- www.poig.gov.pl
- www.mrr.gov.pl
- www.pot.gov.pl

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKÄ„ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

logo POIG

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Projekt zagospodarowania 2012-01-04 14:26:32 Referat Rozwoju i Inwestycji
Liczba wyświetleń: 4290