Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ogłoszenie Wójta Gminy Stegna z dnia 06.03.2019r. w sprawie: zgłaszania kandydatur do prac komisji konkursowej... Drukuj Stworz PDF

Ogłoszenie Wójta Gminy Stegna

z dnia 06.03.2019r.


 w sprawie: zgłaszania kandydatur  do prac  komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2019 w zakresie przygotowania i realizacji programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z  zakresu  przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Stegna  w ramach realizacji zadań ujętych w Gminnym  Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019r.

 

Na podstawie art.15 ust. 2a, 2b, 2d,2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz.450 ze zm.) informuję , że:

 

1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ww. ustawy mogą zgłaszać kandydatury osób do pracy konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach ogłoszonego Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Stegna z dnia 06.03.2019r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w roku 2016 w zakresie przygotowania i realizacji programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z  zakresu  przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży


2. Zgodnie z art. 15 ust.2d ww. ustawy organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy składające oferty w ramach ww. konkursu nie mogą zgłaszać swoich kandydatur do komisji konkursowej.


3. Zgodnie z art. 15 ust.2d ww. ustawy organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy składające oferty w ramach ww. konkursu nie mogą zgłaszać swoich kandydatur do komisji konkursowej.


4. Zgłoszenie należy składać w formie pisemnej podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ww. ustawy.


5. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz tel. kontaktowy kandydata do komisji konkursowej, a także dołączyć pisemną zgodę zgłaszanego kandydata do prac w Komisji konkursowej.

 

 

Wójt Gminy Stegna przewiduje miejsca w komisji konkursowej dla 2 kandydatów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Z pośród zgłoszonych kandydatur w pierwszej kolejności będą rozpatrywane zgłoszenia od organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3  ww. ustawy, które w swoim statucie mają wpisaną działalność związaną z profilaktyką uzależnień.

O wyniku wyboru kandydatów powiadomimy na stronie Urzędu Gminy Stegna.

 

Wójt:
E. Dąbska

 

Liczba wyświetleń: 167