Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Sprzątaczki -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy Drukuj Stworz PDF

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Drewnicy

ogÅ‚asza nabór na wolne stanowisko sprzÄ…taczki

 wymiar -40 godz. tygodniowo .

Nazwa i adres jednostki: ZespóÅ‚ Szkolno- Przedszkolny w Drewnicy, ul. Wierzbowa 7,             82-103 Stegna,

tel. 552471720, email: [email protected],

adres strony internetowej: www.zspdrewnica.edupage.com

 

 Warunki przystÄ…pienia do rozmowy kwalifikacyjnej:

 

 Do rozmowy kwalifikacyjnej może przystÄ…pić kandydat, który:

- posiada obywatelstwo polskie,

- posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- nie byÅ‚ skazany prawomocnym wyrokiem sÄ…du za umyÅ›lne - przestÄ™pstwo Å›cigane                       z oskarżenia publicznego lub umyÅ›lne przestÄ™pstwo skarbowe.

 

Wymagania niezbędne:

 

-wykształcenie co najmniej zawodowe,

- dyspozycyjność,

- sumienność, dokładność, odpowiedzialność, obowiązkowość,

- dbaÅ‚ość o czystość i mienie placówki,

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

-nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 

-umiejętności komunikacyjne

-umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i wysoka kultura osobista,

-odpowiedzialność za realizację zadań, rzetelność, umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy.

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku sprzątaczki:

 

-wspóÅ‚praca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole,

- utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania,

- realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

 

Wymagane dokumenty:

 

- CV,

-kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajÄ…cej siÄ™ o zatrudnienie (do pobrania ze strony internetowej ZSP w Drewnicy),

-oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych (do pobrania ze strony internetowej ZSP w Drewnicy)

-oświadczenie, iż osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne -przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania ze strony internetowej ZSP w Drewnicy),

-oÅ›wiadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie                        z RozporzÄ…dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych osobowych           i w sprawie swobodnego przepÅ‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzÄ…dzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1  ) na potrzeby zwiÄ…zane z ogÅ‚oszonym naborem (do pobrania ze strony internetowej ZSP w Drewnicy)

 

Termin i miejsce składania ofert:

                                                      

Oferty wraz z wymaganymi zaÅ‚Ä…cznikami należy skÅ‚adać do 22.06.2018r.  do godz. 10:00      w sekretariacie ZespoÅ‚u Szkolno- Przedszkolnego w Drewnicy. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie bÄ™dÄ… rozpatrywane.

Dokumenty należy skÅ‚adać w zamkniÄ™tej kopercie, opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko sprzÄ…taczki”, imiÄ™ i nazwisko, adres i telefon skÅ‚adajÄ…cego ofertÄ™, lub przesÅ‚ać pocztÄ… na adres szkoÅ‚y.

 

 

 

 

 Zgodnie z  RozporzÄ…dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepÅ‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzÄ…dzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ustawÄ… z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 2018r. poz. 1000), informujÄ™ iż:

  1. 1.      Administratorem Danych Osobowych jest ZespóÅ‚ Szkolno- Przedszkolny w Drewnicy mieszczÄ…cy siÄ™  w Drewnicy przy ul. Wierzbowej 7,
  2. 2.      W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogÄ… PaÅ„stwo kontaktować siÄ™              z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]
  3. 3.      Pani /Pana dane osobowe przetwarzane bÄ™dÄ… dla potrzeb zwiÄ…zanych                          z postÄ™powaniem rekrutacyjnym na stanowisko sprzÄ…taczki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Drewnicy,
  4. 4.      Odbiorcami Pani/Pana danych bÄ™dÄ… podmioty,  które na podstawie zawartych umów przetwarzajÄ… dane osobowe w imieniu Administratora,
  5. 5.      PodstawÄ… prawnÄ… przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.a) w/w rozporzÄ…dzenia
  6. 6.      Dane osobowe bÄ™dÄ… przetwarzane do czasu wyÅ‚onienia kandydata na stanowisko sprzÄ…taczki lub do czasu  cofniÄ™cia zgody na przetwarzanie danych osobowych.          W ciÄ…gu  trzech miesiÄ™cy od czasu wyÅ‚onienia kandydata na wolne stanowisko pracy, zÅ‚ożone dokumenty można odebrać z sekretariatu, po upÅ‚ywie tego terminu dokumenty ulegnÄ… zniszczeniu.
  7. 7.      Osoba,  której dane dotyczÄ… ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- cofniÄ™cia zgody w dowolnym momencie bez wpÅ‚ywu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniÄ™ciem,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa siÄ™ z naruszeniem przepisów powyższego rozporzÄ…dzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa,

  1. 8.      Podanie danych osobowych na potrzeby ZespoÅ‚u Szkolno- Przedszkolnego                   w Drewnicy, jest dobrowolne, przy czym konsekwencjÄ… niepodania danych osobowych jest nie wziÄ™cie udziaÅ‚u w rekrutacji na wolne stanowisko pracy w ZSP w Drewnicy.
  2. 9.      Ponadto informujemy, iż w zwiÄ…zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierajÄ… siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporzadzenia  o ochronie danych osobowych.

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik ogÅ‚oszenie o naborze 2018-06-06 09:17:35 Ruciński Adam Wojciech
załącznik Kwestionariusz osobowy 2018-06-06 09:18:46 Ruciński Adam Wojciech
załącznik OÅ›wiadczenie o niekaralnoÅ›ci 2018-06-06 09:19:16 Ruciński Adam Wojciech
załącznik OÅ›wiadczenie o zdolnoÅ›ci prawnej 2018-06-06 09:20:23 Ruciński Adam Wojciech
załącznik OÅ›wiadczenie o wyrażeniu zgody-RODO 2018-06-06 09:20:58 Ruciński Adam Wojciech
Liczba wyświetleń: 499