Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei informuje: Drukuj Stworz PDF

PODSUMOWANIE REALIZACJI  LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ORAZ PLAN DZIAŁANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei  pragnie poinformować, że w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju ogÅ‚oszono już 5 konkursów, które cieszyÅ‚y siÄ™ dużym zainteresowaniem, Å‚Ä…cznie wpÅ‚ynęło do nas 39 wniosków. Nasze dziaÅ‚ania  dla przypomnienia dotyczÄ… obszaru  gmin powiatu gdaÅ„skiego: Cedry Wielkie, Pruszcz GdaÅ„ski oraz powiatu nowodworskiego: Ostaszewo, Nowy Dwór GdaÅ„ski, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska.  DziÄ™ki dotacjom otrzymanym za naszym poÅ›rednictwem ze Å›rodków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oprócz wsparcia indywidualnych przedsiÄ™biorców jak i osób chcÄ…cych zaÅ‚ożyć dziaÅ‚alność gospodarczÄ…, dofinansowanie otrzymaÅ‚y samorzÄ…dy na inwestycje użytku publicznego m.in. Gmina Ostaszewo na NadwiÅ›laÅ„skie Centrum AktywnoÅ›ci Turystyczno-Rekreacyjnej, Gmina Nowy Dwór GdaÅ„ski na budowÄ™ budynku socjalnego z zapleczem sanitarno-szatniowym na Miejskich Obiektach Sportowych, Gmina Stegna na rewitalizacjÄ™ Parku w Drewnicy, Gmina Sztutowo na remont zejść na plaże w miejscowoÅ›ci Sztutowo, KÄ…ty Rybackie i Skowronki, Gmina Miasta Krynica Morska na budowÄ™ Centrum Rekreacyjnego w Krynicy Morskiej, Gmina Cedry Wielkie na budowÄ™ i wyposażenie Centrum Kultury Rybackiej w miejscowoÅ›ci Cedry Wielkie oraz Gmina Pruszcz GdaÅ„ski na rewaloryzacje oraz zagospodarowanie turystyczne podworskiego parku leÅ›nego w BÄ™dzieszynie. Zmieniamy nasz obszar dziÄ™ki nowym inwestycjom w infrastrukturÄ™, ale także dziÄ™ki wsparciu projektów dotyczÄ…cych wzmocnienia przedsiÄ™biorczoÅ›ci na obszarze.  Do chwili obecnej rozdysponowaliÅ›my budżet na wdrażanie LSR w wysokoÅ›ci 3 993 307 zÅ‚. WiÄ™cej informacji znajdÄ… PaÅ„stwo pod linkiem:  http://rybackabrac.pl/podsumowanie-realizacji-lsr-i-plan-dzialania-na-przyszlosc/

Liczba wyświetleń: 310