Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

,,Akcja: Pomorska aktywizacja!’’ Drukuj Stworz PDF

Instytucja Szkoleniowa LaSoleil Monika Piecuch  

OGŁASZA   

            realizacjÄ™ projektu pod tytuÅ‚em: ,,Akcja: Pomorska aktywizacja!’’  
 realizowanego w ramach PO WER na lata 2014 – 2020  
  OÅ› Priorytetowa I. Osoby mÅ‚ode na rynku pracy  
     DziaÅ‚anie 1.2. Wsparcie osób mÅ‚odych pozostajÄ…cych bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe  
             PoddziaÅ‚anie  1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego  

  Celem gÅ‚ównym projektu jest zwiÄ™kszenie możliwoÅ›ci zatrudnienia 88 osób (49 kobiet oraz  39 mężczyzn) biernych zawodowo do 29 roku życia z województwa pomorskiego poprzez objÄ™cie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, obejmujÄ…cym wszystkie formy wsparcia, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana jako konieczna dla poprawy sytuacji na rynku pracy i podjÄ™cia zatrudnienia w okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2019 roku. Cel zostanie osiÄ…gniÄ™ty poprzez objÄ™cie każdego z 88 Uczestników Projektu instrumentami aktywizacji:  


1. identyfikacjÄ… potrzeb oraz opracowaniem Indywidualnego Planu DziaÅ‚ania, w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego,  
2. poradnictwem psychologicznym,  
3. poradnictwem zawodowo – grupowym,  
4. coachingiem indywidualnym,  
5. poÅ›rednictwem pracy,  
6. szkoleniem zawodowym,  
7. stażem zawodowym.  

Kandydat musi speÅ‚nić OGÓLNE KRYTERIA UDZIAŁU na dzieÅ„ przystÄ…pienia do projektu:  


1. wiek: 18-29 lat,  
2. status osoby biernej zawodowo,                                                                                              
3. osoba nieuczestniczÄ…ca w ksztaÅ‚ceniu formalnym w trybie stacjonarnym, 

 4. osoba nieuczestniczÄ…ca w pozaszkolnych zajÄ™ciach majÄ…cych na celu uzyskanie, uzupeÅ‚nienie lub doskonalenie umiejÄ™tnoÅ›ci i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy finansowanej ze Å›rodków publicznych w ciÄ…gu ostatnich 4 tygodni,  
5. osoba zamieszkujÄ…ca wedÅ‚ug Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa pomorskiego,  
6. osoba umiejÄ…ca pÅ‚ywać (opcjonalnie w zależnoÅ›ci od formy wsparcia).  


Uczestnicy szkoleÅ„ otrzymajÄ… :  

- refundacjÄ™ kosztów dojazdu,   
- materiaÅ‚y dydaktyczne/szkoleniowe,   
- catering,   
- pokrycie kosztów noclegów,   
- stypendium szkoleniowe/stażowe, 
- ubezpieczenie NNW, szkolenie BHP, badania lekarskie.  Zaplanowane szkolenia:  


       SZKOLENIE RATOWNIK WODNY + KPP + STERNIK MOTOROWODNY  


1. Ratownik wodny  -  w iloÅ›ci 63 godzin,  

2. KPP - Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy - w iloÅ›ci 66 godzin,  

3. Sternik motorowodny - w iloÅ›ci 25 godzin.  


Łączny czas szkolenia to 154 godziny.  


                                                                                                                                         
Wyżej wymienione szkolenia realizowane bÄ™dÄ… wedÅ‚ug RozporzÄ…dzenia MSW z 21.26.012 ws. szkoleÅ„ w ratownictwie wodnym; RozporzÄ…dzenie MZ 19.03.2007r ws. kursu w zakresie KPP. Każde szkolenie koÅ„czy siÄ™ egzaminem potwierdzajÄ…cym kwalifikacje.                                           KURS BARMAŃSKI  


1. BARMAN – SPB Level A – w iloÅ›ci 32 godzin.  


Po szkoleniach zapewniamy staże trwajÄ…ce nie krócej niż 3 miesiÄ…ce i nie dÅ‚użej niż 12miesiÄ™cy kalendarzowych. Okres odbywania stażu bÄ™dzie wynikaÅ‚ z indywidualnego planu dziaÅ‚ania.  


KONTAKT:  


Biuro Projektu  
Pl. Narutowicza 14, pokój nr 09                                                                                                                 
82-200 Malbork  


ZastÄ™pca Koordynatora projektu:   
Katarzyna MikoÅ‚ajczyk, tel. 507 953 019 oraz 55 272 77 30,                                                                       
e-mail: [email protected]  

Strona internetowa projektu:  

www.lasoleil.com.pl  

 


Liczba wyświetleń: 528