Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

,,Akcja: Pomorska aktywizacja!’’ Drukuj Stworz PDF

Instytucja Szkoleniowa LaSoleil Monika Piecuch  

OGŁASZA   

            realizację projektu pod tytułem: ,,Akcja: Pomorska aktywizacja!’’  
 realizowanego w ramach PO WER na lata 2014 – 2020  
  Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy  
     Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe  
             Poddziałanie  1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  

  Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 88 osób (49 kobiet oraz  39 mężczyzn) biernych zawodowo do 29 roku życia z województwa pomorskiego poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, obejmującym wszystkie formy wsparcia, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana jako konieczna dla poprawy sytuacji na rynku pracy i podjęcia zatrudnienia w okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2019 roku. Cel zostanie osiągnięty poprzez objęcie każdego z 88 Uczestników Projektu instrumentami aktywizacji:  


1. identyfikacją potrzeb oraz opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego,  
2. poradnictwem psychologicznym,  
3. poradnictwem zawodowo – grupowym,  
4. coachingiem indywidualnym,  
5. pośrednictwem pracy,  
6. szkoleniem zawodowym,  
7. stażem zawodowym.  

Kandydat musi spełnić OGÓLNE KRYTERIA UDZIAŁU na dzień przystąpienia do projektu:  


1. wiek: 18-29 lat,  
2. status osoby biernej zawodowo,                                                                                              
3. osoba nieuczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, 

 4. osoba nieuczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy finansowanej ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni,  
5. osoba zamieszkująca według Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa pomorskiego,  
6. osoba umiejąca pływać (opcjonalnie w zależności od formy wsparcia).  


Uczestnicy szkoleń otrzymają :  

- refundację kosztów dojazdu,   
- materiały dydaktyczne/szkoleniowe,   
- catering,   
- pokrycie kosztów noclegów,   
- stypendium szkoleniowe/stażowe, 
- ubezpieczenie NNW, szkolenie BHP, badania lekarskie.  Zaplanowane szkolenia:  


       SZKOLENIE RATOWNIK WODNY + KPP + STERNIK MOTOROWODNY  


1. Ratownik wodny  -  w ilości 63 godzin,  

2. KPP - Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy - w ilości 66 godzin,  

3. Sternik motorowodny - w ilości 25 godzin.  


Łączny czas szkolenia to 154 godziny.  


                                                                                                                                         
Wyżej wymienione szkolenia realizowane będą według Rozporządzenia MSW z 21.26.012 ws. szkoleń w ratownictwie wodnym; Rozporządzenie MZ 19.03.2007r ws. kursu w zakresie KPP. Każde szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje.                                           KURS BARMAŃSKI  


1. BARMAN – SPB Level A – w ilości 32 godzin.  


Po szkoleniach zapewniamy staże trwające nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 12miesięcy kalendarzowych. Okres odbywania stażu będzie wynikał z indywidualnego planu działania.  


KONTAKT:  


Biuro Projektu  
Pl. Narutowicza 14, pokój nr 09                                                                                                                 
82-200 Malbork  


Zastępca Koordynatora projektu:   
Katarzyna Mikołajczyk, tel. 507 953 019 oraz 55 272 77 30,                                                                       
e-mail: katarzyna.mikolajczyk@lasoleil.com.pl  

Strona internetowa projektu:  

www.lasoleil.com.pl  

 


Liczba wyświetleń: 319